En

IEMA IEMA Llwybrau tuag at Sero Net

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
eDdysgu Mae'r astudiaeth mewn dull hunan amseru, hunan drefnu gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.
Lleoliad

Lleoliad
Oddi ar y safle

Sector

Sector
Sero Net a Chynaliadwyedd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae’r cwrs IEMA Llwybrau tuag at Sero Net yn darparu cyfarwyddyd clir a chyson ar arferion gorau mewn ymateb i'r argyfwng hinsawdd. Mae'r cwrs yn darparu trosolwg strategol a gweithredol o gynaliadwyedd amgylcheddol i oruchwylwyr ac arweinwyr, gan roi gwybodaeth a sgiliau ymarferol y gallant eu cymhwyso i'w sefydliadau o'r diwrnod cyntaf.

Mae’r argyfwng hinsawdd yn fater o frys i bawb. Mae llywodraeth y DU wedi gosod targed uchelgeisiol i gyrraedd sero net erbyn 2050, ac mae angen i bob busnes o bob maint ledled y byd chwarae rhan os ydym am gyrraedd y nod hwn.

Cynlluniwyd y cwrs hyfforddiant hwn ar gyfer busnesau o bob maint sy’n cychwyn ar eu taith tuag at gynaliadwyedd, gyda phwyslais ar ymateb i sero net a niwtraliaeth carbon. Mae’n nodi’r achos busnes a’r rheidrwydd ar gyfer lleihau allyriadau, ac yn egluro ffyrdd ymarferol a ffocwsedig o ddatgarboneiddio.

Mae’r cwrs hwn ar gael fel rhan o Gyfrif Dysgu Personol (PLA). Mae PLA yn fenter gan Lywodraeth Cymru sy’n cynnig cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sydd â ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu sy’n addas i’w ffordd o fyw presennol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…unrhyw un 19+ oed sy’n byw yng Nghymru ac sydd mewn gwaith. Nid yw’r terfyn cyflog arferol o £30,596 yn berthnasol i’r cwrs hwn.

... unrhyw un sydd angen ennill dealltwriaeth ddyfnach o egwyddorion Sero Net, gan gynnwys Cyfrifyddu Nwyon Tŷ Gwydr, cynllunio Sero Net a Sero Net ar draws y Gadwyn Gwerth.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer goruchwylwyr a rheolwyr ar draws pob sector ac nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, fodd bynnag, mae’n llawer gwell gennym fod yr ymgeisydd mewn rôl ymarferol a fydd yn caniatáu iddyn nhw ddeall y pynciau a archwilir trwy gydol y cwrs yn ddwfn. Darperir y cwrs fel y ganlyn:.

UNEDAU

Elfen 1 - Pam Net Sero?

Elfen 2 - Ymateb i Sero Net

Elfen 3 - Cyfrifyddu nwyon tŷ gwydr

Elfen 4 - Niwtraliaeth Carbon

Elfen 5 - Methodolegau Sero Net

Elfen 6 - Datblygu cynllun datgarboneiddio

Elfen 7 - Sero net ar draws y gadwyn werth

Elfen 8 - Cyfathrebu sero net

ASESIADAU

Cwblheir yr asesiad ar ddiwedd y cwrs. Ceir mynediad at y prawf drwy borth asesu’r IEMA ac anfonir dolen a gwahoddiad i'r dysgwyr gyrchu’r porth i gwblhau'r asesiad.

Mae'r asesiad ar gyfer y cwrs IEMA Llwybrau tuag at Sero Net yn cynnwys prawf amlddewis 20 cwestiwn ar-lein. Mae angen 14 ateb cywir er mwyn pasio’r cwrs.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion ffurfiol, fodd bynnag mae'n bwysig bod gan ddysgwyr safon addas o Saesneg er mwyn deall a chyfleu'r cysyniadau a gynhwysir yn y maes llafur.

Nid oes angen unrhyw brofiad neu wybodaeth flaenorol, er y gallai fod o gymorth i chi fod wedi mynd dros faes llafur y Dystysgrif Sylfaen IEMA yn ogystal â'r cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cyflwynir y cwrs hwn trwy e-Ddysgu. Mae hyn yn golygu y dylech gael eich cymell i astudio mewn modd hunan-drefnus, hunan-drefnus gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd.

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiad sydd wedi'i bywiogi ar-lein ac mae angen i chi gael mynediad at ddyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd gyda meicroffon a gwe-gamera.

Hyd y cwrs yw tua 10 awr a darperir mynediad ar-lein am 6 mis (gan gynnwys sefyll yr arholiad).

Ble alla i astudio IEMA IEMA Llwybrau tuag at Sero Net?

MPLA0046AA
Oddi ar y safle

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333777
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk.