GQA Diploma NVQ GQA Lefel 4 mewn Goruchwylio Safle Adeiladu V2 - Adeilad Traddodiadol a Threftadaeth Lefel 4

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Lefel

Lefel
4

Dull Astudio
Dull Astudio
Dysgu yn y Gwaith
Lleoliad

Lleoliad
Oddi ar y safle

Sector

Sector
Sero Net a Chynaliadwyedd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i anelu at y rhai sy’n gyfrifol am drefnu neu oruchwylio ar safleoedd adeiladu gan gynnwys cynllunio a rheoli dulliau gweithio, dyrannu cyfarpar, personel a deunyddiau a sicrhau bod gwaith yn cael ei gyflawni i’r safon angenrheidiol a sicrhau cyfathrebu mewn ffordd glir ac effeithiol.

Mae’r cymhwyster yn un Lefel 4 er, efallai, bydd rhai unedau ar lefelau gwahanol. Mae cymwysterau Lefel 4, yn bennaf, wedi’u hanelu at y rhai sydd wedi’u hyfforddi’n llawn ac yn brofiadol mewn ystod eang o rolau lle mae gofyniad i’r unigolyn fod yn rhan weithredol o wneud penderfyniadau a meddu ar ddealltwriaeth dda o broblemau sy’n gallu codi ar safleoedd adeiladu ac yn gallu mynd i’r afael â nhw.

Mae’r cwrs hwn ar gael fel rhan o Gyfrif Dysgu Personol (PLA). Mae PLA yn fenter gan Lywodraeth Cymru sy’n cynnig cyfle i bobl gyrchu cyrsiau rhan-amser, am ddim a dysgu hyblyg a chyfleus sy’n cyd-fynd â’u ffordd o fyw bresennol (yn amodol ar gymhwysedd).

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... unrhyw un 19+ oed, sy’n byw yng Nghymru, sydd mewn cyflogaeth. Nid yw’r uchafswm cyflog arferol o £29,534 yn berthnasol ar gyfer y cwrs hwn.

... unigolion sy’n rhan o’r sector adeiladu domestig, yn enwedig y rhai sydd eisoes yn rhan o brosiectau datgarboneiddio / effeithlonrwydd ynni neu’r rhai sy’n dymuno dod yn rhan ohonynt

... unigolion sy’n gweithio yn niwydiant adeiladu ac sy’n arbenigol ym maes ôl-osod

Cynnwys y cwrs

Am fod ystod eang o dasgau’n cael eu cyflawni ar safleoedd adeiladu, ni ddisgwylir y bydd y rhai sydd â chyfrifoldebau goruchwylio yn cyflawni’r un gweithgareddau; mae’r cymhwyster wedi’i strwythuro i sicrhau bod lefel uchel o hyblygrwydd yn yr unedau sydd ar gael, sy’n ceisio cynnwys pob un o’r crefftau sy’n rhan o effeithlonrwydd ynni domestig.

Byddwn ni’n gweithio gyda chi i adnabod y ‘llwybrau’ mwyaf priodol ar eich cyfer chi.

Cewch eich cofrestru ar system ar-lein lle gallwch chi weld eich cynnydd, cyfathrebu â’ch tiwtor/asesydd yn uniongyrchol ynghylch unrhyw beth nad ydych chi’n sicr ohono, a derbyn arweiniad drwy gydol y broses gyfan.

Ni fydd unrhyw wersi yn cael eu cynnal mewn ystafell ddosbarth, bydd eich tiwtor/asesydd yn cynnal ymweliad(au) ymarferol â’r safle. Mae’r ymweliadau â’r safle wedi’u dylunio i gael cyn lleied o effaith ar eich diwrnod gwaith.

Gofynion Mynediad

Cewch eich asesu yn seiliedig ar eich gwybodaeth bresennol a gall unrhyw gwestiynau a thrafodaeth broffesiynol gael ei chyflawni yn eich amser eich hun. Er mwyn astudio ar unrhyw gwrs NVQ, bydd angen i chi feddu ar wybodaeth flaenorol a phrofiad o’r medr/llwybr a ddewiswyd.

Hefyd, bydd gofyniad i ymgeiswyr brofi eu bod yn meddu ar wybodaeth am ddeddfwriaeth, arwain timau a chynnal a chadw a gwella’r safonau gwaith.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr feddu ar lefel sylfaenol o lythrennedd, bod mewn cyflogaeth a gallu cael mynediad at sefyllfa waith y gellir ei harsylwi. Efallai y bydd angen sgiliau TG sylfaenol ond nid ydynt yn hanfodol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r cymhwyster wedi cael ei ddylunio mewn ffordd sy’n galluogi i gyflogeion o gwmnïau o bob maint a phob maes arbenigedd gael cyfle cyfartal i’w gwblhau.

Ble alla i astudio GQA Diploma NVQ GQA Lefel 4 mewn Goruchwylio Safle Adeiladu V2 - Adeilad Traddodiadol a Threftadaeth Lefel 4?

MPLA0012AA
Oddi ar y safle

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333777
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk.