HND mewn Gofal Iechyd Cyflewnol (gyda Statws Ymarferydd)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Sector

Sector
Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Dyddiau
Dyddiau
Hyblyg

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn gyfle gwych i ymestyn eich dysg a'ch profiad yn y maes gofal iechyd, gan eich galluogi i ennill cymhwyster Gofal Iechyd Cyflenwol gyda statws Ymarferydd.

Mae yna gymysgedd o waith theori ac ymarferol ar y cwrs hwn, gyda phwyslais cryf ar gyfleoedd dysgu clinigol seiliedig ar waith sy'n sail i'r rhaglen.

Ar ôl cwblhau'r cwrs, mae eich HND yn cyfateb i ddwy flynedd gyntaf gradd israddedig felly dylech fod yn gymwys i gael mynediad uniongyrchol i flwyddyn olaf gradd israddedig tair blynedd mewn maes cysylltiedig.

Mae’r cwrs hwn ar gael fel rhan o Gyfrif Dysgu Personol (PLA). Mae PLA yn fenter gan Lywodraeth Cymru sy’n cynnig cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sydd â ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu sy’n addas i’w ffordd o fyw presennol (yn amodol ar gymhwysedd).

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... unrhyw un dros 19 oed, sy'n byw yng Nghymru, sy’n gweithio, ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn

... unigolion sydd â diddordeb brwd mewn therapïau cyflenwol a chyfannol ac sydd eisiau datblygu ei gwybodaeth at y lefel nesaf

... unrhyw un sy’n dymuno gweithio mewn amrywiaeth o sectorau gan gynnwys practis preifat a'r diwydiant iechyd

... pawb sydd eisiau dysgu drwy gymysgedd o ddysgu ymarferol a dysgu seiliedig ar theori/academaidd

Cynnwys y cwrs

Cynlluniwyd y rhaglen hon i'ch galluogi i raddio fel therapydd achrededig proffesiynol, medrus iawn, a chymhwyso'ch sgiliau i ddatblygiad darpariaeth ac ymchwil gofal iechyd cyflenwol. Mae yna bwyslais cryf ar gyfleoedd dysgu clinigol seiliedig ar waith sy'n sail i'r rhaglen hon.

Bydd yr unedau y byddwch yn astudio yn cynnwys:

Blwyddyn 1 - Unedau Lefel 4

 • Anatomeg a Ffisioleg Ddynol
 • Cyflwyno Ymchwil
 • Tylino Cyfannol 1
 • Tylino Cyfannol 2
 • Cyflwyniad i Faeth Dynol
 • Adweitheg Glinigol 1
 • Cyfathrebu a Gwrando
 • Ymarfer Cydweithredol Cyfoes 3

Blwyddyn 2 - Unedau Lefel 5

 • Pathoffisioleg Clefydau
 • Adweitheg Glinigol 2
 • Dulliau Ymchwil
 • Aromatherapi Clinigol 1
 • Aromatherapi Clinigol 2
 • Ymarfer Proffesiynol a Chlinigol

Dyfarniad Terfynol - HND mewn Gofal Iechyd Cyflenwol gyda Statws Ymarferydd

Bydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno trwy raglen gytbwys o ddarlithoedd, seminarau, gweithdai ac ymweliadau maes. Bydd darlithwyr gwadd ac arbenigwyr allanol hefyd yn cyfrannu at gyflwyniad y rhaglen.

Trwy ymuno â'r cwrs, rydyn ni'n disgwyl i chi ymrwymo'n llawn i'ch rhaglen astudio a mwynhau'r cyfleoedd sydd o'ch blaen. Bydd y cwrs yn gofyn i chi ddarllen am y pwnc a bod yn ymwybodol o ymchwil gyfredol yn y maes wrth i chi symud ymlaen trwy'ch rhaglen.

Ar ôl cwblhau eich cwrs HND, gallwch symud ymlaen ymhellach a chwblhau gradd israddedig ym maes therapïau cyflenwol.

Mae eich HND yn cyfateb i ddwy flynedd gyntaf gradd israddedig felly dylech fod yn gymwys i gael mynediad uniongyrchol i flwyddyn olaf gradd israddedig tair blynedd mewn maes cysylltiedig. Bydd gan wahanol brifysgolion wahanol ofynion mynediad o ran y radd sydd ei hangen arnynt yn eich HND, felly bydd angen i chi wirio gofynion mynediad y brifysgol rydych yn gobeithio astudio ynddi.

Fel arall, os ydych chi'n dymuno mynd yn syth i mewn i waith gyda'ch HND, fe welwch y gallwch chi wneud cais am swydd uwch neu swydd fwy arbenigol yn y sector.

Gofynion Mynediad

I gael lle ar y cwrs, bydd angen cymhwyster Lefel 3 arnoch mewn Therapïau Cyfannol neu Gyflenwol neu brofiad perthnasol yn y diwydiant, yn ogystal â Gradd C neu uwch mewn TGAU Saesneg.

Mae Coleg Gwent yn croesawu ceisiadau gan ddysgwyr hyn sy'n edrych am y cam nesaf, neu newid gyrfa ac sydd â diddordeb yn y diwydiant.

Bydd angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r rhaglen yn cael ei dyfarnu gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd.

Bydd angen i chi wisgo gwisg glinigol ac esgidiau priodol y gallwch eu prynu trwy'r coleg. Ni fydd y rhain yn costio mwy na £100.

Bydd angen i chi hefyd wneud cais am a thalu am wiriad DBS a gellir trefnu hyn drwy'r coleg hefyd.

Ble alla i astudio HND mewn Gofal Iechyd Cyflewnol (gyda Statws Ymarferydd)?

MPLA0007AA
Campws Crosskeys

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333777
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk.