HND Rheoli Busnes

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Torfaen

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
12 Medi 2023

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Fel arfer, byddwch angen o leiaf un o'r canlynol i gofrestru ar gyfer y cwrs hwn:

Proffil BTEC Lefel 3 perthnasol gyda Theilyngdod/Teilyngdod

DD ar lefel Safon Uwch

Graddau DE ar lefel Safon Uwch, a gradd C ym Magloriaeth Cymru

Mynediad i Addysg Uwch lle'r ydych wedi cael Diploma Llwyddo gyda 45 Llwyddo

48 o bwyntiau UCAS

Yn ogystal â:

Llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth).

Yn gryno

Byddwch yn dod i ddeall natur sefydliadau, eu rheolaeth a'r amgylcheddau allanol cyfnewidiol y maent yn gweithredu ynddynt.

Dyma'r cwrs i chi os...

... ... Ydych eisiau gwella eich cymwysterau astudiaethau busnes

... ... rydych yn anelu at gwblhau gradd rheoli busnes

... Rydych eisiau dealltwriaeth ymarferol a damcaniaethol o fusnes

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mewn amgylchedd busnes sy'n newid yn gyflym, mae cyflogwyr yn chwilio am bobl sy’n barod i weithredu ac yn gallu dod o hyd i ddatrysiadau i gasgliad o broblemau yn rhwydd. Mae'r cwrs hwn a arweinir gan y diwydiant yn rhoi'r arfau i chi allu cyflawni hyn, a byddwch yn cael profiad o natur yr amgylchedd gwaith modern. Byddwch yn dysgu pethau newydd yn gyson, gan astudio pynciau fel cyfrifeg, adnoddau dynol, rheoli gwybodaeth, marchnata ac ymddygiad sefydliadol. Ac os ydych am fynd â'ch astudiaethau ymhellach, mae'r cwrs yn gam perffaith tuag at radd anrhydedd mewn busnes.

Modiwlau ym Mlwyddyn 1 Lefel 4:

 • Rheoli Gwybodaeth Ariannol
 • Dod yn Weithiwr Proffesiynol, Ymholiad Critigol
 • Entrepreneuriaeth a chychwyn Busnes
 • Economeg, y Gyfraith ac Amgylchedd Busnes
 • Pobl, Gwaith a Chymdeithas
 • Marchnata ac Ymddygiad Cwsmeriaid

Gall modiwlau newid

 

Modiwlau ym mlwyddyn 2 Lefel 5

 • Dadansoddi Busnes Strategol
 • Ymchwil Byw
 • Y Gweithle Digidol
 • Rheoli Pobl mewn Gweithlu Byd-Eang
 • Cyfathrebiadau Marchnata Creadigol
 • Rheoli Menter

Gall modiwlau newid

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Fel arfer, byddwch angen o leiaf un o'r canlynol i gofrestru ar gyfer y cwrs hwn:

Proffil BTEC Lefel 3 perthnasol gyda Theilyngdod/Teilyngdod

DD ar lefel Safon Uwch

Graddau DE ar lefel Safon Uwch, a gradd C ym Magloriaeth Cymru

Mynediad i Addysg Uwch lle'r ydych wedi cael Diploma Llwyddo gyda 45 Llwyddo

48 o bwyntiau UCAS

Yn ogystal â:

Llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth).

Beth sy'n digwydd nesaf?

Gall cymhwyster mewn busnes eich helpu i ddatblygu eich gyrfa mewn cwmniau sector cyhoeddus a phreifat mewn rolau fel Swyddog Gweithredol Marchnata, Rheolwr Manwerthu, Swyddog AD neu Gynorthwyydd Cyllid. Gydag astudiaeth neu hyfforddiant pellach, gallech symud ymlaen i rolau fel Banciwr, Tanysgrifennwr Yswiriant, Ymgynghorydd Rheoli neu Reolwr Datblygu Busnes.

Ychwanegwch i ennill BA (Anrh) Rheolaeth Busnes

Gwybodaeth Ychwanegol

Cynhelir y cwrs hwn am 2 flynedd, llawn amser neu 3 blynedd yn rhan amser.

Mae'r cwrs hwn wedi'i ryddfreinio gan Brifysgol De Cymru.

Cod UCAS yw: N102

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio HND Rheoli Busnes?

PFHD0037AA
Parth Dysgu Torfaen
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 12 Medi 2023

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr