Technolegau Digidol HNC

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£2000.00

Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
20 Medi 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
11:15

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:15

Yn gryno

Mae'r cwrs hyblyg hwn ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau cyfle i ddilyn llwybr arbenigol ar lefel 4, gan gasglu’r wybodaeth sydd ei hangen i symud ymlaen i addysg uwch neu gyflogaeth mewn maes arbenigol. Mae hon yn rhaglen ddysgu sydd wedi cael ei dylunio i lenwi’r bylchau sgiliau yn y gweithlu presennol a meithrin talent heddiw i gyd-fynd ag amgylchedd rhyngwladol.

Mae’r unedau Lefel 4 yn gosod sylfaen ddysgu drwy roi cyflwyniad eang i dechnolegau digidol ac i ystod o swyddogaethau arbenigol technoleg ddigidol. Mae hyn yn datblygu a chryfhau sgiliau craidd ac yn paratoi'r myfyriwr ar gyfer pynciau arbenigol ar Lefel 5 neu i fynd i fyd gwaith gyda'r nodweddion angenrheidiol mewn swyddi sy'n gofyn am gyfrifoldeb personol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... cymryd y cam nesaf tuag at yrfa mewn technolegau digidol

... unrhyw un sydd yn frwd dros weithio yn y sector digidol

Cynnwys y cwrs

Tystysgrif Genedlaethol Uwch BTEC Lefel 4 mewn Technolegau Digidol

Amlinelliad o'r cwrs:

Uned 1: Ymarfer Proffesiynol yn yr Economi Ddigidol

Uned 2: Arloesi a Thrawsnewid Digidol

A 90 credyd o’r Banc Gweithredol Lefel 4

Gall opsiynau gynnwys:

 • Rhwydweithio
 • Seiberddiogelwch
 • Diogelwch
 • Data Mawr a Delweddu
 • Rhaglennu
 • Rhwydweithio yn y Cwmwl
 • Hanfodion Cwmwl
 • Dylunio a Datblygu Cronfeydd Data
 • Cylchoedd Bywyd Datblygiadau Meddalwedd
 • Dadansoddeg Data
 • Animeiddio
 • Datblygiadau Gemau
 • Hanfodion Deallusrwydd Artiffisial a Systemau Deallusrwydd Artiffisial
 • Dylunio a Datblygu Gwefannau
 • Rheolaeth yn yr Economi Digidol
 • Rheoli Prosiectau

Bydd myfyrwyr yn cael ystod eang o wybodaeth busnes sy’n gysylltiedig â sgiliau ymarferol a gafwyd mewn ymchwil, astudiaeth annibynnol, astudio dan gyfarwyddyd a senarios yn y gweithle. Bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau galwedigaethol sydd o gymorth iddynt ddatblygu ymddygiadau galwedigaethol (yr agweddau a'r dulliau sydd eu hangen i fod yn gymwys) a sgiliau trosglwyddadwy. Sgiliau trosglwyddadwy yw sgiliau cyfathrebu, gwaith tîm, ymchwilio a dadansoddi, sef sgiliau sy'n cael eu hystyried yn werthfawr mewn addysg uwch ac yn y gweithle.

Ar ôl astudio Tystysgrif Genedlaethol Uwch Lefel 4 mewn Technolegau Digidol bydd gan fyfyrwyr wybodaeth dda o gysyniadau sylfaenol technoleg ddigidol. Byddant yn gymwys mewn ystod o sgiliau pwnc penodol yn ogystal â'r sgiliau a'r gwerthoedd cyffredinol ar gyfer meysydd allweddol o fusnes yn ymwneud â thechnoleg ddigidol.

Bydd graddedigion sy’n cwblhau'r Dystysgrif Genedlaethol Uwch BTEC mewn Technolegau Digidol yn gallu arddangos gwybodaeth dda o’r cysyniadau sylfaenol. Byddant yn gallu cyfathrebu yn fanwl ac yn addas, a bydd ganddynt y rhinweddau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth sy’n gofyn am beth cyfrifoldeb personol. Byddant wedi datblygu ystod o sgiliau trosglwyddadwy er mwyn sicrhau gwaith tîm effeithiol, mentrau annibynnol, cymhwysedd trefniadol a strategaethau datrys problemau. Byddant yn addasadwy ac yn hyblyg yn eu hymdriniaeth o dechnolegau digidol, yn dangos gwydnwch o dan bwysau, ac yn cwrdd â thargedau heriol o fewn yr adnoddau a ddarperir.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol i ddilyn y cwrs hwn. Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn unigol gan aelodau o dîm y cwrs yn unol ag addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Gall dysgwyr aeddfed gyflwyno proffil cyrhaeddiad mwy amrywiol sy’n debygol o gynnwys profiad gwaith (cyflogedig a/neu ddi-dâl) a/neu gyflawni ystod o gymwysterau proffesiynol yn eu sector gwaith.

Ar gyfer dysgwyr sydd wedi bod mewn addysg yn fwy diweddar, mae’r proffil mynediad yn debygol o gynnwys un o’r canlynol:

 • Cymhwyster BTEC Lefel 3 mewn busnes
 • Proffil TGAU lefel Uwch sy'n dangos perfformiad cryf mewn pwnc perthnasol neu berfformiad digonol mewn mwy nag un pwnc TGAU.
 • Cymwysterau lefel 3 cysylltiedig eraill
 • Tystysgrif Mynediad i Addysg Uwch a ddyfarnwyd gan sefydliad addysg bellach cymeradwy
 • Profiad gwaith cysylltiedig

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd y cwrs yn cynnwys asesiadau ffurfiol a gall gynnwys arholiadau.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio Technolegau Digidol HNC?

EPHC0046AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 20 Medi 2023

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr