HNC Busnes

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
19 Medi 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
13:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Yn gryno

Nod y Tystysgrif BTEC Cenedlaethol Uwch mewn Busnes yw datblygu myfyrwyr fel unigolion proffesiynol, sy'n gallu meddwl yn annibynnol yn ogystal â bodloni gofynion cyflogwyr ac addasu i fyd sy’n newid yn barhaus. Nod y cymwysterau yw ehangu mynediad i addysg uwch a gwella rhagolygon gyrfa’r rhai sy’n ymgymryd â hwy.

Mae’r cymhwyster lefel mewn Busnes yn gosod y llwyfan ar gyfer y sylfeini ym mhob busnes, pob sector, a phob diwydiant, sy’n golygu y bydd y rhaglen hon yn helpu llawer o unigolion i symud i’r diwydiant hwn am y tro cyntaf, neu ennill y sgiliau a’r tystysgrifau sydd eu hangen ar gyfer dyrchafiad mewnol. Er mwyn helpu ein myfyrwyr i gael y cyfleoedd gorau o lwyddo, byddwn yn ymdrin ag ystod o gynnwys i roi dealltwriaeth eang o'r amgylchedd busnes.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...y rhai sydd eisiau ennill cymhwyster lefel uwch drwy astudiaeth ran amser a hyblyg sy'n eu galluogi i astudio tra'n gweithio

...y rhai sy'n dymuno datblygu eu sgiliau busnes, eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth yn ogystal â'r gallu a'r hyder i weithio ar draws swyddogaethau busnes gwahanol ac ystod o sefyllfaoedd busnes cymhleth

...datblygu'r sgiliau craidd ar gyfer ystod o yrfaoedd mewn busnes, gan gynnwys rheolaeth, adnoddau dynol, marchnata, entrepreneuriaeth, cyfrifeg a chyllid

...datblygu dealltwriaeth o'r effaith sylweddol y mae technoleg ddigidol newydd yn ei chael ar yr amgylchedd busnes

...cael cipolwg ar weithredoedd busnes rhyngwladol a'r cyfleoedd a'r heriau sy'n cael eu cynnig gan farchnad fyd-eang

...cyfarparu dysgwyr â'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth am sefydliadau diwylliannol amrywiol, materion traws-ddiwylliannol, amrywiaeth a gwerthoedd

Cynnwys y cwrs

Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Busnes BTEC Lefel 4 Pearson

Unedau Craidd:

 • Busnes a'r Amgylchedd Busnes
 • Cynllunio a Phrosesau Marchnata
 • Rheoli Adnoddau Dynol
 • Arwain a Rheoli
 • Egwyddorion Cyfrifeg
 • Rheoli Prosiect Busnes Llwyddiannus

A dwy uned o'r unedau dewisol canlynol:

 • Cyfraith Busnes
 • Arloesedd a Masnacheiddio
 • Mentrau Entrepreneuraidd
 • Cofnodi Trafodion Ariannol
 • Sgiliau Rhifiadol a Data Busnes
 • Datrysiadau Recriwtio Gweithredol
 • Rheoli Cyfalaf Dynol
 • Busnes Digidol ar Waith
 • Rheoli Gweithrediadau
 • Rheoli Profiad y Cwsmer
 • Hunaniaeth ac Ymarfer Proffesiynol
 • Profiad Gwaith

Mae'r unedau Lefel 4 yn gosod y sylfeini dysgu drwy ddarparu cyflwyniad eang i fusnes a swyddogaethau busnes gwahanol. Mae hyn yn datblygu a chryfhau sgiliau craidd ac yn paratoi'r myfyriwr ar gyfer pynciau arbenigol ar Lefel 5 neu i gael mynediad at waith gyda'r nodweddion angenrheidiol mewn swyddi sy'n gofyn peth cyfrifoldeb personol.

Bydd myfyrwyr yn cael ystod eang o wybodaeth busnes sy’n gysylltiedig â sgiliau ymarferol a gafwyd mewn ymchwil, astudiaeth annibynnol, astudio dan gyfarwyddyd a senarios yn y gweithle. Bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau galwedigaethol sydd o gymorth iddynt ddatblygu ymddygiadau galwedigaethol (yr agweddau a'r dulliau sydd eu hangen i fod yn gymwys) a sgiliau trosglwyddadwy. Sgiliau trosglwyddadwy yw sgiliau cyfathrebu, gwaith tîm, ymchwilio a dadansoddi, sef sgiliau sy'n cael eu hystyried yn werthfawr mewn addysg uwch ac yn y gweithle.

Erbyn diwedd Lefel 4, bydd gan fyfyrwyr wybodaeth gadarn o gysyniadau sylfaenol busnes. Byddant yn gymwys mewn ystod o sgiliau pwnc penodol yn ogystal â'r sgiliau a'r gwerthoedd cyffredinol ar gyfer meysydd allweddol mewn busnes.

Bydd y cwrs hwn yn helpu i’ch paratoi ar gyfer gyrfa mewn busnes neu gallech ddewis datblygu i HND (Lefel 5) mewn Astudiaethau Busnes.

Gofynion Mynediad

Gall dysgwyr aeddfed gyflwyno proffil cyrhaeddiad mwy amrywiol sy’n debygol o gynnwys profiad gwaith helaeth (cyflogedig a/neu ddi-dâl) a/neu gyflawni ystod o gymwysterau proffesiynol yn eu sector gwaith.

Ar gyfer dysgwyr sydd wedi bod mewn addysg yn ddiweddar, mae’r proffil mynediad yn cynnwys un o’r canlynol:

 • Cymhwyster BTEC Lefel 3 mewn busnes
 • Proffil lefel TAG Uwch sy'n dangos perfformiad cryf mewn pwnc perthnasol neu berfformiad digonol mewn mwy nag un pwnc TAG. Mae’r proffil hwn yn debygol o gael ei gefnogi gan raddau TGAU A* i C
 • Cymwysterau lefel 3 cysylltiedig eraill
 • Tystysgrif Mynediad i Addysg Uwch a ddyfarnwyd gan sefydliad addysg bellach cymeradwy
 • Profiad gwaith cysylltiedig

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae hwn yn gwrs Addysg Uwch a gynigir yn rhan amser a gellir ei gyflawni fel a ganlyn:

Blwyddyn 1 rhan amser 60 credyd (ar Lefel 4)

Blwyddyn 2 rhan amser 60 credyd (ar Lefel 4)

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio HNC Busnes?

EPHC0011AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 19 Medi 2023

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr