HNC Busnes

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£2000.00

Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
20 Medi 2022

Yn gryno

Nod y Tystysgrif BTEC Cenedlaethol Uwch mewn Busnes yw datblygu myfyrwyr fel unigolion proffesiynol, sy'n gallu meddwl yn annibynnol yn ogystal â bodloni gofynion cyflogwyr ac addasu i fyd sy’n newid yn barhaus. Nod y cymwysterau yw ehangu mynediad i addysg uwch a gwella rhagolygon gyrfa’r rhai sy’n ymgymryd â hwy.

Mae’r cymhwyster lefel mewn Busnes yn gosod y llwyfan ar gyfer y sylfeini ym mhob busnes, pob sector, a phob diwydiant, sy’n golygu y bydd y rhaglen hon yn helpu llawer o unigolion i symud i’r diwydiant hwn am y tro cyntaf, neu ennill y sgiliau a’r tystysgrifau sydd eu hangen ar gyfer dyrchafiad mewnol. Er mwyn helpu ein myfyrwyr i gael y cyfleoedd gorau o lwyddo, byddwn yn ymdrin ag ystod o gynnwys i roi dealltwriaeth eang o'r amgylchedd busnes.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...y rhai sydd eisiau ennill cymhwyster lefel uwch drwy astudiaeth ran amser a hyblyg sy'n eu galluogi i astudio tra'n gweithio

...y rhai sy'n dymuno datblygu eu sgiliau busnes, eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth yn ogystal â'r gallu a'r hyder i weithio ar draws swyddogaethau busnes gwahanol ac ystod o sefyllfaoedd busnes cymhleth

...datblygu'r sgiliau craidd ar gyfer ystod o yrfaoedd mewn busnes, gan gynnwys rheolaeth, adnoddau dynol, marchnata, entrepreneuriaeth, cyfrifeg a chyllid

...datblygu dealltwriaeth o'r effaith sylweddol y mae technoleg ddigidol newydd yn ei chael ar yr amgylchedd busnes

...cael cipolwg ar weithredoedd busnes rhyngwladol a'r cyfleoedd a'r heriau sy'n cael eu cynnig gan farchnad fyd-eang

...cyfarparu dysgwyr â'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth am sefydliadau diwylliannol amrywiol, materion traws-ddiwylliannol, amrywiaeth a gwerthoedd

Cynnwys y cwrs

Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Busnes BTEC Lefel 4 Pearson

Unedau Craidd:

 • Busnes a'r Amgylchedd Busnes
 • Cynllunio a Phrosesau Marchnata
 • Rheoli Adnoddau Dynol
 • Arwain a Rheoli
 • Egwyddorion Cyfrifeg
 • Rheoli Prosiect Busnes Llwyddiannus

A dwy uned o'r unedau dewisol canlynol:

 • Cyfraith Busnes
 • Arloesedd a Masnacheiddio
 • Mentrau Entrepreneuraidd
 • Cofnodi Trafodion Ariannol
 • Sgiliau Rhifiadol a Data Busnes
 • Datrysiadau Recriwtio Gweithredol
 • Rheoli Cyfalaf Dynol
 • Busnes Digidol ar Waith
 • Rheoli Gweithrediadau
 • Rheoli Profiad y Cwsmer
 • Hunaniaeth ac Ymarfer Proffesiynol
 • Profiad Gwaith

Mae'r unedau Lefel 4 yn gosod y sylfeini dysgu drwy ddarparu cyflwyniad eang i fusnes a swyddogaethau busnes gwahanol. Mae hyn yn datblygu a chryfhau sgiliau craidd ac yn paratoi'r myfyriwr ar gyfer pynciau arbenigol ar Lefel 5 neu i gael mynediad at waith gyda'r nodweddion angenrheidiol mewn swyddi sy'n gofyn peth cyfrifoldeb personol.

Bydd myfyrwyr yn cael ystod eang o wybodaeth busnes sy’n gysylltiedig â sgiliau ymarferol a gafwyd mewn ymchwil, astudiaeth annibynnol, astudio dan gyfarwyddyd a senarios yn y gweithle. Bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau galwedigaethol sydd o gymorth iddynt ddatblygu ymddygiadau galwedigaethol (yr agweddau a'r dulliau sydd eu hangen i fod yn gymwys) a sgiliau trosglwyddadwy. Sgiliau trosglwyddadwy yw sgiliau cyfathrebu, gwaith tîm, ymchwilio a dadansoddi, sef sgiliau sy'n cael eu hystyried yn werthfawr mewn addysg uwch ac yn y gweithle.

Erbyn diwedd Lefel 4, bydd gan fyfyrwyr wybodaeth gadarn o gysyniadau sylfaenol busnes. Byddant yn gymwys mewn ystod o sgiliau pwnc penodol yn ogystal â'r sgiliau a'r gwerthoedd cyffredinol ar gyfer meysydd allweddol mewn busnes.

Bydd y cwrs hwn yn helpu i’ch paratoi ar gyfer gyrfa mewn busnes neu gallech ddewis datblygu i HND (Lefel 5) mewn Astudiaethau Busnes.

Gofynion Mynediad

Gall dysgwyr aeddfed gyflwyno proffil cyrhaeddiad mwy amrywiol sy’n debygol o gynnwys profiad gwaith helaeth (cyflogedig a/neu ddi-dâl) a/neu gyflawni ystod o gymwysterau proffesiynol yn eu sector gwaith.

Ar gyfer dysgwyr sydd wedi bod mewn addysg yn ddiweddar, mae’r proffil mynediad yn cynnwys un o’r canlynol:

 • Cymhwyster BTEC Lefel 3 mewn busnes
 • Proffil lefel TAG Uwch sy'n dangos perfformiad cryf mewn pwnc perthnasol neu berfformiad digonol mewn mwy nag un pwnc TAG. Mae’r proffil hwn yn debygol o gael ei gefnogi gan raddau TGAU A* i C
 • Cymwysterau lefel 3 cysylltiedig eraill
 • Tystysgrif Mynediad i Addysg Uwch a ddyfarnwyd gan sefydliad addysg bellach cymeradwy
 • Profiad gwaith cysylltiedig

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae hwn yn gwrs Addysg Uwch a gynigir yn rhan amser a gellir ei gyflawni fel a ganlyn:

Blwyddyn 1 rhan amser 60 credyd (ar Lefel 4)

Blwyddyn 2 rhan amser 60 credyd (ar Lefel 4)

Ble alla i astudio HNC Busnes?

EPHC0011AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 20 Medi 2022

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr