CBAC TGAU Mathemateg - Haen Uwch Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
TGAU

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£375.00

Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
13 Medi 2022

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
19:00

Hyd

Hyd
32 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn eich darparu chi â hyfforddiant mewn ystod eang o bynciau mathemategol ac yn datblygu'ch medrau trafod a sgiliau datrys problemau i ddarparu addysg fathemategol gadarn.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sydd eisiau gwella eu gallu mewn mathemateg i ehangu cyfleoedd addysg neu yrfa.

Cynnwys y cwrs

Yn ystod y cwrs byddwch yn dangos eich gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth o ddefnyddio a chymhwyso mathemateg, rhifau ac algebra, siapiau, gofodau, mesurau a thrin data. Wedi i chi ei gwblhau, byddwch yn cyflawni cymhwyster Haen Uwch mewn Mathemateg TGAU gyda gradd A*, A, B neu C.

Mae'r cymhwyster hwn yn agor ystod o gyfleoedd addysg bellach sy'n gofyn gradd C neu uwch mewn mathemateg, megis Diplomâu Estynedig mewn amryw o bynciau a Lefelau A - mae mwyfwy o gyflogwyr yn gofyn am radd C gan fod galw cynyddol am swyddi sgiliau uwch yn yr economi.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi fod wedi cwblhau'r arholiad mynediad Mathemateg TGAU yn y cyfweliad (marc llwyddo o 65%).

NCGC0067AB
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 13 Medi 2022

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr