En

VTCT VTCT Diploma mewn Therapi Harddwch (Oedolion) Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

I gofrestru byddwch angen lleiafswm o 4 TGAU gradd D neu uwch (gan gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg) neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol yn cynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu radd Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.     

Bydd ymgeiswyr nad oes ganddynt y cymwysterau TGAU gofynnol yn cael eu hystyried yn seiliedig ar brofiad blaenorol neu gymwysterau eraill.

Yn gryno

A oes gennych chi ddiddordeb mewn Therapi Harddwch a/ neu'n ystyried gyrfa fel Therapydd Harddwch? Waeth beth fo'ch oed, os yw hyn yn wir i chi mae'r cwrs hwn yn addas ar eich cyfer!

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych ddiddordeb brwd mewn Therapi Harddwch

... Os ydych chi eisiau dysgu sgiliau a thechnegau harddwch newydd i gyfoethogi eich gallu presennol

... Oes ydych yn ystyried gyrfa fel Therapydd Harddwch

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae Therapi Harddwch yn ddiwydiant ar dwf sy’n cynnig cyflogaeth gadarn ac amrywiol. Mae mwy a mwy o bobl yn ymweld â therapyddion harddwch wrth i driniaethau harddwch esblygu a dod yn fwy poblogaidd. Mae nifer o ddynion bellach yn ymweld â salonau harddwch ar gyfer amrywiaeth o wahanol driniaethau. Mae hyn yn cael ei weld fel rhan allweddol o drin dynion ac yn cael ei gefnogi gan y niferoedd cynyddol o gynhyrchion harddwch sydd ar gael ar gyfer dynion ar silffoedd yr archfarchnad ac mewn mannau siopa harddwch.

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn therapi harddwch ac mae’n addas ar gyfer pob oed. Argymhellir yn gryf eich bod yn cwblhau’r rhaglen dwy flynedd o hyd (Lefel 2 a Lefel 3 Therapi Harddwch) i’ch arfogi gyda’r cymwysterau sydd eu hangen i gael eich cyflogi fel Therapydd Harddwch cymwys.

Byddwch yn dysgu am ymgynghoriadau cleient ac unedau fel:

 • Trin a Gofal Dwylo
 • Trin a Gofal Traed
 • Gofal croen a gwaith wyneb
 • Hyrwyddo Manwerthu a Chynnyrch
 • Derbynfa a Gwasanaeth Cwsmeriaid
 • Celf ewinedd
 • Dylunio a defnyddio colur
 • Triniaethau llygaid gan gynnwys tintio amrannau ac aeliau a siapio amrannau
 • Cwyro - wyneb a’r corff
 • Efallai bydd unedau ychwanegol yn cynnwys amrannau parhaol a gwelliannau ewinedd

Darperir y cwrs drwy gyfuniad o:

 • Dosbarthiadau theori
 • Gweithdai ymarferol
 • Amgylcheddau salon go iawn yn y coleg yn gweithio ar gleientiaid
 • Sesiynau masnachol
 • Arddangosiadau
 • Gwaith grwp
 • Lleoliad gwaith - wythnosol neu mewn bloc
 • Teithiau ac ymweliadau â chwmnïau cosmetig ac arddangosfeydd diwydiannol

Yn ogystal â'r cwrs, byddwch yn cael eich annog i gymryd rhan mewn:

 • Cystadlaethau mewnol yn y coleg
 • Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru ac UK/World Skills
 • Gweithgareddau cymunedol
 • Dyddiau ymwybyddiaeth cynnyrch a thriniaeth yn y diwydiant

Byddwch yn cael eich asesu drwy asesiadau ymarferol, aseiniadau, prosiectau a phrofion amlddewis ar-lein yn ymdrin â'r wybodaeth greiddiol. Pan fyddwch yn ei gwblhau, byddwch yn ennill:

 • NVQ Lefel 2 mewn Therapi Harddwch
 • Cymwysterau ategol priodol i ehangu eich set sgiliau
 • Sgiliau Cyfoethogi Creadigol (gweithgareddau ac arddangosiadau cymunedol)

 

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru byddwch angen lleiafswm o 4 TGAU gradd D neu uwch (gan gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg) neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol yn cynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu radd Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Bydd ymgeiswyr nad oes ganddynt y cymwysterau TGAU gofynnol yn cael eu hystyried yn seiliedig ar brofiad blaenorol neu gymwysterau eraill.

Byddwch angen bod yn berson sy'n gallu cymell eich hun, yn gofalu am eich edrychiad, yn rhifog ac â phersonoliaeth gyfeillgar. Bydd disgwyl i chi ymgymryd â lleoliadau gwaith fel rhan o'ch rhaglen.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma NVQ Lefel 3 mewn Therapi Harddwch neu Therapïau Cyflenwol.

Argymhellir i chi gwblhau'r rhaglen ddwy flynedd (Therapi Harddwch Lefel 2 a 3) er mwyn ennill y cymwysterau gofynnol i gael eich cyflogi fel Therapydd Harddwch wedi cymhwyso'n llawn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod gwisg:

 • Iwnifform
 • Mae'n rhaid clymu gwallt yn ôl yn daclus oddi wrth yr wyneb
 • Dim gemwaith na thlysau, cewch wisgo modrwy briodas yn unig yn y salon

Byddwch angen prynu gwisg a chit harddwch sy'n costio oddeutu £183- £187, a gall costau ychwanegol godi yn ystod y flwyddyn ar gyfer ymweliadau addysgol.

I gydfynd â disgwyliadau diwydiant, bydd gofyn i chi wisgo gwisg salon Coleg Gwent. Bydd y coleg yn talu am gost un wisg lawn bob blwyddyn. Gellir prynu setiau ychwanegol am tua £45 (i’w gadarnhau); bydd staff coleg yn gallu eich cyfeirio at y darparwr priodol os/pan fydd angen.

Mae'r holl gostau'n cael eu hadolygu a gallent newid.

Ble alla i astudio VTCT VTCT Diploma mewn Therapi Harddwch (Oedolion) Lefel 2?

CPDI0443AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr