VTCT Diploma mewn Effeithiau Arbennig Theatrig, Gwallt a Cholur y Cyfryngau Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
AM DDIM

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
05 Medi 2022

*Ymrestru ar agor o hyd

Hyd

Hyd
34 wythnos

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Byddwch angen o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg ac wedi cwblhau'r Diploma Lefel 2 mewn Gwallt a Cholur y Cyfryngau/Colur Theatrig. Mae mynediad uniongyrchol i'r rhaglen hon yn bosibl os oes gennych brofiad blaenorol yn y diwydiant colur.

Yn gryno

Mae hwn yn gwrs dynamig a manwl ar y gwaith sy’n cael ei wneud a’r sgiliau sydd eu hangen ar artist colur effeithiau arbennig.

Dyma'r cwrs i chi os...

… Rydych wrth eich bodd â phopeth sy’n ymwneud â gwallt a harddwch

... Mae gennych ddiddordeb arbennig mewn theatr a theledu

... Rydych yn greadigol ac yn gweithio'n galed

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae artistiaid colur effeithiau arbennig yn gweithio gyda modelau byw neu berfformwyr i'w trawsnewid yn gymeriadau neu greaduriaid (fel arfer ar gyfer act neu sioe a ddisgrifir mewn sgriptiau ffilm a theledu). Mae eu gwaith yn cynnwys rhoi colur a/neu brostheteg i gyflawni'r effaith theatrig ddelfrydol.

Mae'r cwrs Effeithiau Arbennig Theatrig, Gwallt a Cholur y Cyfryngau yn ddelfrydol i chi os oes gennych ddiddordeb mewn colur theatr neu ffilm, rydych yn bwriadu dilyn gyrfa yn y diwydiant ac wedi cyflawni Colur Theatrig Lefel 2, neu yn meddu ar brofiad cyfwerth yn y diwydiant.

Byddwch yn datblygu'r sgiliau hanfodol i gychwyn gyrfa lwyddiannus mewn colur theatrig a'r cyfryngau, ac yn dysgu am weithio yn y diwydiant. Yn ystod eich amser yn y coleg byddwch yn cael cyfleoedd i wneud profiad gwaith a chymryd rhan mewn cystadlaethau rhanbarthol a chenedlaethol.

Mae'r cwrs hwn yn ymdrin â'r canlynol:

 • Colur ar gyfer y llwyfan a ffilm
 • Colur ffantasi
 • Colur i gymeriad
 • Prostheteg
 • Gwallt ffantasi a phriodasol
 • Lleoliad gwaith (tynnu lluniau, ffilmiau byrion a theatr)
 • Colur chwistrell baent a chelf corff
 • Ffasiwn uchel
 • Paentio wyneb a chorff
 • Heneiddio ar gyfer y llwyfan a ffilm
 • Capiau moel
 • Barfau gwallt a mwstashis crêp
 • Colur cyfnod
 • Effeithiau damwain
 • Cuddliw a gwrthdroad rhyw
 • Priodasol Asiaidd

Byddwch yn cael eich asesu drwy asesiadau ymarferol neu ar-lein, aseiniadau a phortffolio o waith. Wedi i chi ei gwblhau, byddwch yn cyflawni:

 • Colur Theatrig Lefel 3

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Byddwch angen o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Celf a naill ai Mathemateg/Rhifedd Mathemateg neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg ac wedi cwblhau'r Diploma Lefel 2 mewn Gwallt a Cholur y Cyfryngau/Colur Theatrig. Mae mynediad uniongyrchol i'r rhaglen hon yn bosibl os oes gennych brofiad blaenorol yn y diwydiant colur.   Bydd disgwyl i chi fynd i gyfweliad adolygu portffolio lle byddwch yn arddangos eich addasrwydd ar gyfer y cwrs. Yn ystod y cyfweliad byddwch yn cyflwyno eich portffolio a llyfrau braslunio i'r tîm cwrs. Dylai eich gwaith arddangos eich gallu i fynegi a datblygu eich syniadau.   Byddwch angen bod yn berson sy'n gallu cymell ei hun, gweithio'n galed, yn rhifog ac â phersonoliaeth gyfeillgar. Byddwch wedi eich lleoli ar gampws a bydd un noson yr wythnos lle byddwch yn y coleg tan 7/7.30pm.   Mae profiad cysylltiedig â gwaith yn rhan orfodol o'r cwrs ac mae'n cynnwys lleoliadau gwaith mewn amgylchiadau theatr.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Cyflogaeth yn y diwydiant colur drwy waith teledu, theatr neu lawrydd, neu gallwch fynd ymlaen i addysg uwch megis ein Diploma/Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Colur Arbenigol ar Gampws Crosskeys.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwisg:

 • Iwnifform
 • Gwallt wedi'i glymu'n ôl yn daclus oddi wrth yr wyneb
 • Dim tlysau
 • Ni chaniateir gwisgo gemwaith, ar wahân i fodrwy briodas, yn y salon

Bydd disgwyl i chi brynu gwisg, pecyn colur a thalu am deithiau fel amod o'ch lle ar y cwrs ar gost o oddeutu £563*  

I gydfynd â disgwyliadau diwydiant, bydd gofyn i chi wisgo gwisg salon Coleg Gwent. Bydd y coleg yn talu am gost un wisg lawn bob blwyddyn. Gellir prynu setiau ychwanegol am tua £45 (i’w gadarnhau); bydd staff coleg yn gallu eich cyfeirio at y darparwr priodol os/pan fydd angen.

*Mae'r holl gostau'n cael eu hadolygu a gallant newid.

CPDI0202AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser Estynedig
Dyddiad Cychwyn: 05 Medi 2022

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr