AAT Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifeg (gyda modiwlau) Lefel 4

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Lefel

Lefel
4

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£415.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
29 Tachwedd 2022

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:00

Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Cwrs achlysurol yw hwn gyda dyddiadau dechrau hyblyg. Rydym yn recriwtio myfyrwyr trwy gydol y flwyddyn.

Cwrs dysgu cyfunol yw hwn (cyfuniad o weithgareddau dysgu traddodiadol wyneb yn wyneb mewn dosbarth a gweithgareddau dysgu gan ddefnyddio technolegau digidol o gartref).

Mae’r cwrs hwn yn dilyn y Diploma Lefel 3 mewn Cyfrifeg, a bydd yn eich galluogi chi i feithrin rhagor o sgiliau er mwyn symud ymlaen ym maes cyfrifeg.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... Rydych wedi llwyddo i gwblhau’r Diploma Uwch Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg ac yn awyddus i wella eich sgiliau cyfrifeg.

… Rydych eisiau symud ymlaen i ddod yn aelod llawn AAT a / neu symud ymlaen i astudio i gael statws cyfrifydd cofrestredig.

… Rydych eisiau dechrau eich busnes eich hun drwy’r cynllun aelodau trwyddedig AAT.

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn gwella’r sgiliau a ddatblygwyd gennych yn y Diploma Lefel 3 mewn Cyfrifeg, ac yn caffael sgiliau cyfrifeg a chyllid proffesiynol am oes, gan eich galluogi i fanteisio i’r eithaf ar bob cyfle yn eich gyrfa gyfrifeg.

Mae’r AAT Lefel 4 mewn Cyfrifeg yn cynnwys tair uned orfodol;

 • Rheoli Cymhwysol – fe fyddwch yn dysgu sut i roi prosesau cynllunio sefydliadol ar waith mewn sefydliad, defnyddio prosesau mewnol i wella rheoli gweithredol, a thechnegau i benderfynu ar elfennau byrdymor a hirdymor.
 • Drafftio a Dehongli Datganiadau Ariannol - fe fyddwch yn dysgu am ddrafftio datganiadau ariannol ar gyfer endidau sengl a safonau cyfrifeg perthnasol, a chysoni cwmnïau cyfyngedig. Byddwch hefyd yn meithrin y sgiliau i ddehongli’r datganiadau ariannol, gan ddefnyddio dadansoddiadau cymarebau.
 • Systemau a Rheolaethau Cyfrifeg Mewnol - Byddwch yn arddangos eich dealltwriaeth drwy werthuso rheolaethau mewnol a systemau cyfrifo mewn sefydliad, ac yn cyflwyno argymhellion i wneud yn iawn am unrhyw wendidau.

Dyma’r unedau dewisol sydd ar gael ar hyn o bryd:

 • Rheoli Credyd a Dyledion - Byddwch yn dysgu’r technegau i asesu risgiau credydau, credydau grantiau, sut i gasglu dyledion gan gwsmeriaid ac egwyddorion rheoli effeithiol mewn sefydliad.
 • Rheoli Arian Parod a Chyllid - Fe fyddwch yn dysgu sut i greu rhagolygon ar gyfer derbynebau arian parod a thaliadau, cyllidebau arian parod a monitro llifoedd arian.

Er mwyn ennill y cymhwyster Lefel 4 mewn Cyfrifeg, bydd angen i chi gwblhau pob un o’r pum modiwl uchod, a gallwch brynu bob modiwl ar wahân.

Gofynion Mynediad

I gael eich ystyried ar gyfer y cwrs hwn, mae angen i chi fod wedi cwblhau Diploma Uwch AAT Lefel 3 mewn Cyfrifeg neu gyfwerth.

Os nad ydych chi’n siwr ai dyma’r lefel gywir i chi, ewch i aat.org.uk ble gallwch gyflawni prawf Skillcheck AAT neu i’ch helpu i sicrhau eich bod chi’n dechrau ar y lefel gywir.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn, ac ar ôl bodloni meini prawf AAT, gallwch wneud cais am aelodaeth lawn o AAT, a fydd yn eich galluogi chi i ddefnyddio’r llythrennau MAAT ar ôl eich enw.

Fodd bynnag, y prif ddeilliant a’r deilliant pwysicaf o’r Diploma Lefel 4 mewn Cyfrifeg Broffesiynol yw y gall arwain at amrywiaeth eang o swyddi cyfrifeg a chyllid gyda chyflogau da. Gall y rhai o’r swyddi hyn gynnwys:

 • Technegydd Cyfrifeg Proffesiynol
 • Archwilydd Cynorthwyol
 • Cyfrifydd Rheoli Cynorthwyol
 • Dadansoddwr Masnachol
 • Rheolwr y Gyflogres
 • Uwch Gadwr Cyfrifon
 • Uwch Swyddog Ariannol
 • Goruchwylydd Cyfrifon sy’n Daladwy a Threuliau
 • Cyfrifydd Ariannol Cynorthwyol
 • Cyfrifydd Costau
 • Cyfrifydd Asedau Sefydlog
 • Rheolwr Trethi Anuniongyrchol
 • Rheolwr Taliadau a Bilio
 • Uwch Gyfrifydd Cronfeydd
 • Uwch Weinyddwr Ansolfedd
 • Cyfrifydd TAW

Mae cwblhau'r cwrs hwn hefyd yn cynnig llwybr carlam i statws cyfrifydd siartredig gan y bydd AAT yn rhoi eithriadau hael i chi rhag holl gyrff siartredig ac ardystiedig y DU.

Costau eraill:

Cost llyfrau cwrs oddeutu £30

Cost Cofrestriad ATT (yn daladwy i ATT) £240

Ble alla i astudio AAT Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifeg (gyda modiwlau) Lefel 4?

NCDI0077DB
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 29 Tachwedd 2022

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr