AAT Diploma mewn Cyfrifeg (gyda Modiwlau) Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£360.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
13 Chwefror 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:15

Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Cwrs achlysurol yw hwn gyda dyddiadau dechrau hyblyg. Rydym yn recriwtio myfyrwyr drwy gydol y flwyddyn.

Mae hefyd yn gwrs dysgu cyfunol (cyfuniad o weithgareddau wyneb yn wyneb traddodiadol gydag athro mewn dosbarth a gweithgareddau dysgu gan ddefnyddio technolegau digidol o gartref).

Mae’r cwrs hwn yn dilyn Tystysgrif Sylfaen Lefel 2 mewn AAT a bydd yn eich galluogi i feithrin sgiliau pellach i symud ymlaen yn y maes cyfrifeg.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

… Rydych wedi cyflawni Tystysgrif Sylfaen AAT Lefel 2 mewn Cyfrifeg

… Rydych eisiau gwella eich sgiliau a’ch gwybodaeth yn y maes cyfrifeg

… Rydych eisiau gweithio ym maes cyfrifeg

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn gwella’r sgiliau rydych wedi’u datblygu yn ystod y Dystysgrif Lefel 2 mewn Cyfrifeg ac yn caffael ystod o sgiliau cyfrifeg hanfodol a chymhleth, gan gynnwys cynnal cofnodion cyfrifeg a chostio a pharatoi adroddiadau ac adenillion.

Mae’r cwrs Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg yn cynnwys pedair uned orfodol

  • Ymwybyddiaeth o Fusnes - Fe fyddwch yn dysgu am fathau o fusnesau gwahanol, strwythurau, llywodraethu a’r fframwaith cyfreithiol y maent yn gweithio ynddo, ac effaith yr amgylchedd micro a macroeconomaidd
  • Cyfrifeg Ariannol: Paratoi Datganiadau Ariannol* - Byddwch yn dysgu sut i gymhwyso egwyddorion cadw cyfrifon mynediad deuol uwch, caffael a gwaredu asedau nad ydynt yn gyfredol. Byddwch yn paratoi cyfrifiadau dibrisio, addasiadau ar ddiwedd cyfnodau a chyhoeddi balans treial estynedig.
  • Technegau Cyfrifo Rheoli - Byddwch yn deall pwrpas a defnydd cyfrifo rheoli a dysgu’r technegau costio a thaenlenni sydd eu hangen ar sefydliadau, a’r egwyddorion rheoli arian parod.
  • Prosesau Trethi ar gyfer Busnesau* - Byddwch yn archwilio a chymhwyso gofynion deddfwriaethol TAW, cyfrifo TAW, adolygu a dilysu Adenillion TAW gwneud treth yn ddigidol (MTD), deall egwyddorion cyflogresi, ac yn astudio goblygiadau camgymeriadau, ffeilio a thalu’n hwyr, a sut i gofnodi gwybodaeth yn ymwneud â TAW.

Er mwyn ennill y cymhwyster Lefel 3 mewn Cyfrifeg, bydd angen cwblhau’r holl fodiwlau uchod, a gallwch brynu bob modiwl ar wahân.

*Er mwyn ennill cymhwyster Lefel 3 mewn Cadw Cyfrifon bydd angen i chi gwblhau dau fodiwl gyda *, gallwch brynu bob modiwl ar wahân.

Gofynion Mynediad

  • Tystysgrif Lefel 2 mewn Cyfrifeg
    neu
  • Gyfweliad â’r tiwtor os nad yw’r uchod ar gael

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl cwblhau Lefel 3 mewn Cyfrifeg yn llwyddiannus, gallwch symud ymlaen at Ddiploma AAT Lefel 4 mewn Cyfrifeg, a gallwch wneud hynny ar sail llawn amser neu ran amser yn Coleg Gwent. Ar ôl cwblhau’r cwrs hwnnw, gallwch ddechrau ar swydd ym maes cyllid.

Ar ôl cwblhau Lefel 3 Cadw Cyfrifon yn llwyddiannus, gallwch symud ymlaen i AAT Lefel 3 mewn Cyfrifeg drwy gwblhau dwy uned ychwanegol - Ymwybyddiaeth o Fusnes a Thechnegau Cyfrifeg Rheoli.

Costau eraill:

Oddeutu £30 fesul modiwl ar gyfer llyfrau

Cofrestriad AAT (yn daladwy i AAT) £240

Ble alla i astudio AAT Diploma mewn Cyfrifeg (gyda Modiwlau) Lefel 3?

NCDI0066DC
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 13 Chwefror 2023

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr