City & Guilds Diploma Cynorthwywyr Nyrsio Milfeddygol Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun i Dydd Gwener
Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r cyfle i chi ennill cymhwysedd ymarferol yn seiliedig ar wybodaeth greiddiol ymarfer nyrsio milfeddygol. Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi chi i ddarparu gofal nyrsio i anifeiliaid gwael eu hiechyd a rhai sydd wedi'u hanafu.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol os ydych eisoes mewn gwaith neu'n gwirfoddoli mewn practis milfeddygol anifeiliaid bychain ac yn barod i hyfforddi fel cynorthwyydd gofal milfeddygol.

Cynnwys y cwrs

Bydd arbenigwyr y maes gofal anifeiliaid a nyrsio milfeddygol yn cyflwyno darlithoedd, a byddwch yn cymryd rhan mewn fforymau trafod a gwaith grwp

Mae'r cymhwyster hwn yn ddelfrydol i ddysgwyr sydd eisiau dod yn nyrsys milfeddygol ond nad ydynt yn barod i ddechrau'r Diploma Lefel 3 mewn Nyrsio Milfeddygol.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi allu arddangos gwybodaeth o pam eich bod eisiau gweithio gydag anifeiliaid a'r brwdfrydedd i gyflawni yn y diwydiant. Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol. Mae dangos parch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunan gymhelliant yn nodweddion hanfodol yr ydym yn disgwyl eu gweld ym mhob un o'n dysgwyr.

O leiaf 4 TGAU gradd D neu uwch, gan gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg NEU gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol sy'n cynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Os nad oes gennych TGAU Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, yna bydd gofyn i chi astudio tuag at Cymhwyso Rhif a/neu Gyfathrebu lefel 2.

Gwybodaeth Ychwanegol

Wedi ichi gwblhau hyn, byddwch yn ennill Diploma Cynorthwywyr Gofal Milfeddygol Lefel 2 City & Guilds

Byddwch yn mynychu'r coleg am un diwrnod yr wythnos ac yn gweithio mewn practis am o leiaf tri diwrnod yr wythnos (neu leiafswm o 600 awr) trwy gydol y cwrs.

 

Cewch eich asesu drwy gofnod cynnydd, prosiectau, cyflwyniadau ac arholiadau ysgrifenedig ac ymarferol.

Ble alla i astudio City & Guilds Diploma Cynorthwywyr Nyrsio Milfeddygol Lefel 2?

UPDI0537AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser Estynedig
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2023

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr