En

City & Guilds Diploma mewn Peirianneg - Peirianneg Drydanol Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£640.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
11:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
18:30

Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Os ydych yn dilyn gyrfa mewn peirianneg drydanol, bydd y cwrs dwy flynedd, rhan amser hwn yn eich helpu chi i ennill y wybodaeth a'r ddealltwriaeth i'r cymwysterau NVQ mewn Peirianneg Lefel 3. Mae'n opsiwn arall gwerthfawr os nad oes gennych fynediad at y cymhwyster NVQ

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sydd eisiau dilyn rhaglen Prentisiaeth

...datblygu eich gyrfa yn y diwydiant peirianneg

...datblygu'r sgiliau yr ydych wedi'u dysgu o gymwysterau eraill

...darparu tystiolaeth tuag at wybodaeth graidd y N/SVQ

Cynnwys y cwrs

Bydd angen i chi fod yn unigolyn rhifog, creadigol sydd â diddordeb brwd mewn peirianneg drydanol ac electronig, yn ogystal â bod yn gwbl ymroddedig i bresenoldeb, gallu cymell eich hun a bod yn brydlon.

Mae'r rhaglen hon yn cwmpasu ystod eang o unedau gorfodol ac opsiynol, yn cynnwys:

  • Iechyd a diogelwch yn y maes Peirianneg
  • Egwyddorion peirianneg
  • Egwyddorion peirianneg drydanol ac electronig
  • Egwyddorion cyflenwad pwer ac analog a chylchred digidol, a dod o hyd i ddiffygion
  • Cynnal a chadw offer a systemau trydanol
  • Egwyddorion ac ymarfer rheoli pwer electronig

Cewch eich asesu drwy arholiadau, gwaith cwrs, aseiniadau, asesiad ymarferol a gwaith portffolio cyn y dyfarnir y Diploma mewn Peirianneg Lefel 3 City & Guilds (Peirianneg Drydanol ac Electronig). Os ymgymeroch â mathemateg uwch a gwyddoniaeth fel uned opsiynol o fewn y cymhwyster, gallwch fynd ymlaen i gymhwyster lefel uwch (e.e. HNC).

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi fod wedi cwblhau Diploma Lefel 2 mewn Peirianneg (Peirianneg Drydanol ac Electronig) a chymwysterau sgiliau cysylltiedig.

Gwybodaeth Ychwanegol

Fel rhan o'r cwrs hwn byddwch hefyd yn datblygu sgiliau cyflogadwyedd hanfodol megis hunanreolaeth, gweithio mewn tîm, ymwybyddiaeth busnes a chwsmeriaid, datrys problemau, cyfathrebu, llythrennedd a rhifedd sylfaenol ac agwedd gadarnhaol at waith. Bydd angen i chi ddarparu eich Cyfarpar Diogelu Personol eich hun (esgidiau dur trymion ac oferôls o ddeunydd gwrthdan) a'ch offer ysgrifennu a'ch ffolderi eich hun.
Ble alla i astudio City & Guilds Diploma mewn Peirianneg - Peirianneg Drydanol Lefel 3?

CPDI0502AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2023

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr