City & Guilds Dilyniant mewn Gwaith Plymwr a Gwresogi Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
05 Medi 2023

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Mynediad at Wasanaethau Adeiladu Lefel 1 neu Astudiaethau Plymio Lefel 1 a TGAU gradd C neu uwch mewn naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg

Yn gryno

Mae'r cymhwyster hwn ar gyfer y rhai sydd am ymuno â'r diwydiant plymio. Mae'n rhoi cyfle i chi godi'r sgiliau a'r wybodaeth graidd ac yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau mewn meysydd allweddol fel systemau plymio, systemau dwr poeth ac oer, gwres canolog, glanweithdra a thrydan i safon uchel a gydnabyddir gan y diwydiant.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Hoffech gael cyflogaeth yn y diwydiant plymio a gwresogi
... Hoffech symud ymlaen i’r Diploma Lefel 3
... Hoffech gael cyfuniad o astudiaeth ymarferol a damcaniaethol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn dysgu sut i ddelio gyda phibellau sy’n gollwng, systemau dwr a draenio.

Mae’r unedau yn cynnwys:

  • Iechyd a diogelwch mewn peirianneg gwasanaethau adeiladu
  • Egwyddorion a phrosesau trydanol ar gyfer peirianneg gwasanaethau adeiladu
  • Egwyddorion gwyddonol ar gyfer plymio domestig, diwydiannol a masnachol
  • Prosesau plymio cyffredin
  • Systemau dwr oer
  • Systemau dwr poeth domestig
  • Glanweithdra
  • Systemau gwres canolog
  • Systemau draenio
  • Deall sut i gyfathrebu gydag eraill o fewn peirianneg gwasanaethau adeiladu

Addysgir y cwrs gan sesiynau ymarferol mewn cyfleusterau gweithdy rhagorol, ynghyd â gwersi theori i ategu’r wybodaeth a ddysgwyd yn y sesiynau ymarferol.

Cewch eich asesu drwy brosiectau ymarferol a phrofion ysgrifenedig ac ar-lein, ac ar ôl ei gwblhau’n llwyddiannus, byddwch yn cyflawni:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn ymuno â’r cwrs, bydd angen Mynediad Lefel 1 mewn Gwasanaethau Adeiladu neu Lefel 1 mewn Astudiaethau Plymio arnoch a naill ai TGAU Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf mewn Gradd C neu uwch.

Mae’n rhaid i chi fod eisiau gweithio yn y diwydiant adeiladu. Mae’n rhaid cael ymrwymiad llawn i bresenoldeb, ynghyd â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunangymhelliant. Cewch eich asesu yn barhaus a disgwylir i chi barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma Lefel 3 mewn Plymio, prentisiaeth neu gyflogaeth arall.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi brynu Cyfarpar Diogelu Personol sy’n costio tua £40.00, yn ogystal â’ch deunydd ysgrifennu eich hun.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio City & Guilds Dilyniant mewn Gwaith Plymwr a Gwresogi Lefel 2?

EFDI0361AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 05 Medi 2023

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr