City & Guilds Diploma Trin Gwallt ar gyfer Oedolion Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2023

Hyd

Hyd
34 wythnos

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi fod â Lefel 1 mewn Trin Gwallt fel cymhwyster mynediad ar gyfer y cwrs hwn neu brofiad cyffelyb mewn trin gwallt.

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sydd eisiau datblygu eu hastudiaethau neu yrfa trin gwallt.

Dyma'r cwrs i chi os...

...oes gennych ddiddordeb mewn parhau â'ch astudiaethau trin gwallt.

... ydych yn driniwr gwallt sydd eisiau datblygu eich sgiliau a thechnegau.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn dysgu am y canlynol:

 • ymgynghoriadau â chleient
 • golchi gwalltiau
 • chwythsychu
 • setio gwallt
 • cyrlio parhaol
 • manwerthu
 • sgiliau derbynfa
 • triniaethau
 • torri
 • lliwio

A byddwch yn dysgu'r uchod drwy:

 • Ddosbarthiadau theori
 • Gweithdai ymarferol
 • Amgylcheddau salon go iawn yn y coleg
 • Sesiynau masnachol
 • Arddangosiadau
 • Ymarferion chwarae rôl
 • Gwaith grwp
 • Lleoliad gwaith

Cewch eich asesu drwy:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformiad ac arsylwadau

Drwy astudio'r cwrs hwn, byddwch yn cyflawni:

  • Cymhwyster Trin Gwallt Lefel 2
  • Cymwysterau ategol priodol i ehangu eich set sgiliau a chwrdd ag anghenion diwydiant
  • Sgiliau Cyfoethogi Creadigol (gweithgareddau ac arddangosiadau cymunedol)

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Byddwch angen bod yn berson sy'n gallu cymell ei hun, gweithio'n galed, yn rhifog ac â phersonoliaeth gyfeillgar.

Bydd disgwyl i chi fynychu lleoliad gwaith fel rhan o'ch rhaglen.

Caiff y cyfan ei ddarparu ar y campws a bydd un noson yr wythnos lle byddwch yn y coleg tan yn hwyr.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Wedi i chi gwblhau'r cwrs, gallwch fynd ymlaen i Ddiploma Lefel 3 mewn Trin Gwallt Merched neu gyflogaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd disgwyl i chi brynu a phecyn trin gwallt fel amod o'ch lle ar y cwrs. Bydd hyn yn costio oddeutu £70-£96.

I gydfynd â disgwyliadau diwydiant, bydd gofyn i chi wisgo gwisg salon Coleg Gwent. Bydd y coleg yn talu am gost un wisg lawn bob blwyddyn. Gellir prynu setiau ychwanegol am tua £45 (i’w gadarnhau); bydd staff coleg yn gallu eich cyfeirio at y darparwr priodol os/pan fydd angen.

Mae'r holl gostau'n cael eu hadolygu a gallant newid.

Ble alla i astudio City & Guilds Diploma Trin Gwallt ar gyfer Oedolion Lefel 2?

CPDI0357AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser Estynedig
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2023

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr