City & Guilds Diploma NVQ Gwasanaeth Diod Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Arlwyaeth a Lletygarwch

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Dysgu Agored/o Bell
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Awst 2022

Hyd

Hyd
2 flynedd

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn addas i'r rhai sy'n gweithio mewn bar, bwyty neu amgylchedd tebyg sydd eisiau datblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o wasanaeth bwyd a diod.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...pobl sy'n gweithio mewn bar neu fwyty

...rheiny sydd eisiau datblygu eu gwybodaeth o wasanaeth bwyd a diod

...rheiny sydd eisiau gweithio at oruchwyliaeth lletygarwch 

Cynnwys y cwrs

Mae'n rhaid i brentisiaid gyflawni cyfanswm o 37 credyd; 11 credyd o'r grwp gorfodol a lleiafswm o 7 credyd o grwp dewisol A; a'r 19 credyd sy'n weddill o grwp dewisol A neu B.

 

Gorfodol

 

 • Cynnal amgylchedd gweithio diogel a glan
 • Gweithio'n effeithiol fel rhan o dîm lletygarwch
 • Rhoi argraff gadarnhaol ohonoch chi eich hun a'ch sefydliad i gwsmeriaid

 

Dewisol A

 

 • Paratoi a chlirio'r bar
 • Gweini diodydd alcoholaidd a meddal
 • Paratoi a gweini coctels
 • Paratoi a gweini gwinoedd
 • Paratoi a gweini diodydd poeth wedi'u dosbarthu neu ddiodydd poeth parod
 • Paratoi a gweini diodydd poeth gan ddefnyddio offer arbenigol

 

Dewisol B

 

 • Cynnal a chadw seleri a chasgenni bach
 • Glanhau llinellau dosbarthu diodydd
 • Derbyn, storio a gweini diodydd
 • Datrys problemau gwasanaeth cwsmer
 • Hyrwyddo gwasanaethau neu gynnyrch ychwanegol i gwsmeriaid
 • Delio â chwsmeriaid ar draws rhaniad iaith
 • Cynnal gwasanaeth cwsmer da wrth drosglwyddo yn effeithiol
 • Cynnal taliadau a delio â thaliadau
 • Hawliau a chyfrifoldebau cyflogaeth yn y sector lletygarwch, hamdden, teithio a thwristiaeth

 

Yn ogystal, bydd dysgwyr yn astudio cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru (ESW) sydd wedi eu dylunio i'w helpu nhw ddatblygu ac arddangos y sgiliau sydd eu hangen i wneud y mwyaf o'u dysgu, gwaith a bywyd. Gweler manylion isod:

 

Cymhwyso Rhif Lefel 1

 

 • Deall data rhifiadol
 • Gwneud cyfrifiadau
 • Dehongli canlyniadau a chyflwyno canfyddiadau

 

 

Cyfathrebu Lefel 1

 

 • Siarad a gwrando
 • Darllen
 • Ysgrifennu

 

 

Asesiad

 

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno yn y gweithle lle bydd aseswr yn ymweld i gwblhau asesiadau yn y gweithle ac adolygiadau ar gynnydd.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i ddysgwyr fod yn gweithio mewn swydd berthnasol i astudio'r diploma hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd y cwrs fel arfer yn cymryd 60 wythnos i'w gwblhau. Wedi ei gwblhau'n llwyddiannus, gall dysgwyr fynd ymlaen i astudio Gwasanaeth Cwsmer neu Oruchwyliaeth Lletygarwch Lefel 3.

 

Mae'r rhaglen hon wedi ei hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Ble alla i astudio City & Guilds Diploma NVQ Gwasanaeth Diod Lefel 2?

CODI0272AA
Campws Crosskeys
Dysgu Agored/o Bell
Dyddiad Cychwyn: 01 Awst 2022

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr