CBAC / City & Guilds Gofal, Chwarae, Dysg a Datblygiad Plant: Craidd ac Ymarfer a Theori Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£770.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
27 Chwefror 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun
Amser Dechrau

Amser Dechrau
13:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Hyd

Hyd
15 wythnos

Yn gryno

Yn seiliedig ar y safonau cymhwysedd a gydnabyddir yn genedlaethol, bydd y cwrs yma yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau craidd fydd eu hangen arnoch pan fyddwch yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc o’u geni hyd 19 oed.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rywun sydd eisiau gweithio ym maes gofal plant, naill ai’n gyflogedig neu’n wirfoddol, mewn swyddogaethau tebyg i Gynorthwyydd Cyn-ysgol Nyrs/Cynorthwyydd Creche neu’n Warchodwr plant.

Cynnwys y cwrs

Mae cymhwyster CBAC / City & Guilds / Lefel 2 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant yn ymdrin â’r sgiliau angenrheidiol ledled amrywiaeth o swyddogaethau swydd gan gynnwys blynyddoedd cynnar a gofal cymdeithasol. Fe’i hasesir drwy sefyllfaoedd/astudiaethau achos go iawn sy’n myfyrio ar wybodaeth a dealltwriaeth o’r gwaith y mae’n ei olygu, yn ogystal â phrofion gwybodaeth.   Pan fyddwch chi wedi cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, gallwch symud ymlaen i astudio cymhwyster y City & Guilds / CBAC Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant neu weithio yn y sector gofal - er enghraifft, yn ofalwr gofal, yn weithiwr gofal cartref, yn weithiwr gofal cartref, neu gynorthwyydd gofal iechyd mewn cartref gofal preswyl, gyda phrosiect byw â chymorth, lleoliad gofal dydd neu gartrefi pobl eu hunain.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi fod yn gyflogedig, neu mewn lleoliad gwaith gwirfoddol mewn lleoliad gofal priodol am o leiaf un diwrnod yr wythnos - mae angen 40 niwrnod i gyd dros gydol y cwrs. Bydd angen i chi gael gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) drwy eich lleoliad a gall fod tâl am hyn.

Ble alla i astudio CBAC / City & Guilds Gofal, Chwarae, Dysg a Datblygiad Plant: Craidd ac Ymarfer a Theori Lefel 2?

NPCE0267JS
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 27 Chwefror 2023

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr