VTCT Diploma mewn Therapïau Cyflenwol Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2023

Hyd

Hyd
34 wythnos

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Lefel dda o lythrennedd a rhifedd.
O leiaf 4 gradd TGAU yn D ac uwch.

Yn gryno

Byddwch yn astudio amrywiaeth o dechnegau ar y cwrs hwn sy’n ymwneud ag arferion Tylino, Adweitheg ac Aromatherapi.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych chi’n caru popeth sy’n ymwneud â harddwch
... Oes gennych chi ddiddordeb arbennig mewn therapïau cyflenwol a chyfannol
... Ydych chi’n weithgar ac yn gyfeillgar

Beth fyddaf yn ei wneud?

Bydd y cwrs hwn yn cwmpasu pynciau fel:

 • Tylino yw’r enw a roddir ar drin meinweoedd meddal i gynhyrchu effaith ar systemau’r corff. Mae amrywiaeth o dechnegau ac mae'r cwrs hwn yn cyflwyno'r dull cyfannol o therapi tylino.
 • Mae adweitheg yn gweithio ar adweithiau allweddol a nodwyd ar y traed i gydbwyso llif egni’r corff i greu cydbwysedd ym mhob un o’r systemau. Mae'r cwrs hwn yn darparu triniaeth i'r traed a’r dwylo.
 • Aromatherapi yw’r enw a roddir ar y broses o gyfuno olewau hanfodol ac olewau cludo i gymysgedd unigryw er mwyn cysoni’r meddwl a’r corff. Mae'r cwrs hwn yn cyflwyno technegau blendio, tylino aromatherapi a defnyddio olew.

Bydd Anatomeg, Ffisioleg a Phatholegau hefyd yn cael eu hastudio fel sail i'r therapïau ymarferol. Yn ogystal â hynny, byddwch yn dysgu sut i sefydlu neu redeg busnes newydd mewn therapïau cyflenwol.

Mae rhai ymarferwyr yn gweithio mewn spas, salonau harddwch, clinigau ceiropracteg, practis ffisiotherapi, hosbisau a'r sector gofal. Mae llawer yn gweithio'n breifat yn eu busnesau eu hunain.

Byddwch yn darparu sesiynau clinig ac yn gweithio ar gleientiaid bob wythnos. Mae'r clinig yn eich galluogi i ymarfer gyda goruchwyliwr mewn amgylchedd masnachol.

Caiff y cwrs ei gyflwyno drwy:

 • Sesiynau theori
 • Sesiynau dysgu ymarferol
 • Sesiynau clinig
 • Gwaith grwp
 • Gweithgareddau cyfoethogi (gan gynnwys siaradwyr gwadd a theithiau)
 • Ymchwil
 • Astudiaethau achos

Byddwch yn cael eich asesu drwy arsylwadau ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, dau arholiad amlddewis, astudiaethau achos a lleiafswm oriau cofnodi gwaith. Ar ôl cwblhau, byddwch yn cyflawni:

 • Diploma VTCT Lefel 3 mewn Therapïau Cyflenwol
 • Cymwysterau ategol priodol i ehangu eich set sgiliau a diwallu anghenion y diwydiant

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru ar y cwrs hwn, bydd angen i chi feddu ar lefel dda o lythrennedd a rhifedd ac isafswm o 4 cymhwyster TGAU gradd D ac uwch.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Gallwch symud ymlaen i'r HNC / D mewn Therapïau Cyflenwol (Ymarfer Gofal Iechyd).

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs hwn ar gael i ddysgwyr 16+ mlwydd oed.

 • Esgidiau du, fflat, cyfforddus (nid cynfas)
 • Mae’n rhaid i wallt gael ei glymu i ffwrdd oddi wrth y wyneb yn ystod pob sesiwn clinig
 • Dim gemwaith a dim tyllau’r corff (heblaw modrwy briodas)
 • Ni chaniateir estyniadau ewinedd na lliw ewinedd. Ewinedd glân, byr, wedi’u ffeilio

Bydd disgwyl i chi i brynu a pecyn aromatherapi fel amod o’ch lle ar y cwrs. Y gost am hyn yw tua £189.

Bydd disgwyl i chi ymarfer oddi ar y safle ac argymhellir eich bod yn prynu soffa tylino y gellir ei addasu, cludadwy gyda thwll wyneb

Bydd hefyd angen gwiriad DBS cyfredol arnoch, a fydd yn costi £ 50.00. Trefnir hwn ar eich cyfer trwy'r coleg.

I gydfynd â disgwyliadau diwydiant, bydd gofyn i chi wisgo gwisg salon Coleg Gwent. Bydd y coleg yn talu am gost un wisg lawn bob blwyddyn. Gellir prynu setiau ychwanegol am tua £45 (i’w gadarnhau); bydd staff coleg yn gallu eich cyfeirio at y darparwr priodol os/pan fydd angen.

Mae'r holl gostau yn cael eu hadolygu a gallent newid.

Ble alla i astudio VTCT Diploma mewn Therapïau Cyflenwol Lefel 3?

CPDI0073AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser Estynedig
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2023

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr