City & Guilds Trin Gwallt Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
07 Medi 2022

*Ymrestru ar agor o hyd

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Diploma Lefel 2 mewn Trin Gwallt.

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu’r egwyddorion sylfaenol a’r sgiliau ymarferol uwch sydd eu hangen yn y diwydiant trin gwallt.

Dyma'r cwrs i chi os...

...rydych wedi cwblhau'r cymhwyster lefel 2
...ydych chi’n teimlo’n angerddol am wallt a harddwch
...ydych chi’n weithgar ac yn gyfeillgar

Beth fyddaf yn ei wneud?

Bydd y sgiliau cyflogadwyedd a ddatblygwyd ar y cwrs yn rhoi’r sgiliau i chi ddod yn entrepreneur.

Byddwch yn cwmpasu unedau fel

 • Ymgynghori a chleientiaid
 • Cywiro lliw a thechnegau lliw uwch
 • Torri uwch a chreadigol
 • Cynllunio a chyflawni technegau hyrwyddo
 • Gwisgo gwallt hir yn greadigol
 • Gwallt priodasol
 • Torri gwallt dynion
 • Iechyd a Diogelwch
 • Sgiliau Cyflogadwyedd

Bydd y cwrs hwn yn adeiladu ar eich sgiliau trin gwallt canolradd ac yn eich helpu i ddatblygu mwy o dechnegau creadigol. I wneud hyn, byddwch yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau megis:

 • Cystadlaethau trin gwallt - Cystadleuaeth Sgiliau Cymru a Sgiliau’r Byd
 • Cyfweliadau diwydiant
 • Beirniadu mewn cystadlaethau trin gwallt mewnol ar gyfer dysgwyr Lefel 1 a 2
 • Mentora hyfforddeion iau
 • Rhedeg colofnau trin gwallt a chyfrannu at gynhyrchu incwm yr adran
 • Adeiladu sylfaen cleientiaid personol
 • Siaradwyr gwadd o ddiwydiant

Byddwch yn cael eich asesu drwy asesiadau ymarferol, aseiniadau, prosiectau a phrofion amlddewis ar-lein sy'n cwmpasu’r wybodaeth sylfaenol. Ar ôl cwblhau, byddwch yn cyflawni:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gael eich derbyn ar y cwrs, byddwch angen y Diploma Lefel 2 mewn Trin Gwallt.

Bydd angen i chi fod yn hunan-gymhellol, yn weithgar, bod â phersonoliaeth gyfeillgar a lefel uchel o gyflwyniad personol. Bydd disgwyl i chi fynychu lleoliad gwaith yn ystod y flwyddyn academaidd.

Mae pob darpariaeth yn digwydd ar y campws a bydd un noson yr wythnos pan fyddwch chi yn y  coleg tan yn hwyr. Mae presenoldeb a phrydlondeb ar gyfer pob sesiwn yn un o ofynion pwysig y cwrs hwn.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Cyflogaeth mewn salon, llongau teithio, fel cynrychiolwyr technegol neu yn y cyfryngau. Mae yna hefyd gyfleoedd dilyniant i raglenni addysg uwch a gradd sylfaen.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae cod gwisg ac ymddangosiad yn agwedd bwysig iawn ar y cwrs hwn ac rydym yn gofyn i chi gadw at y canlynol:

 • Mae’n rhaid gwisgo tiwnig gyda throwsus du ac esgidiau du synhwyrol yn y salonau
 • Rhaid i wallt gael ei glymu yn daclus yn ôl o'r wyneb a rhaid gwisgo colur er mwyn creu delwedd broffesiynol
 • Dim tyllau corff gweladwy
 • Caniateir gwisgo modrwy briodas yn unig yn y salon.

Bydd disgwyl i chi i brynu a phecyn trin gwallt ychwanegol fel amod o’ch lle ar y cwrs. Y gost am hyn yw tua £87 - £127.

I gydfynd â disgwyliadau diwydiant, bydd gofyn i chi wisgo gwisg salon Coleg Gwent. Bydd y coleg yn talu am gost un wisg lawn bob blwyddyn. Gellir prynu setiau ychwanegol am tua £45 (i’w gadarnhau); bydd staff coleg yn gallu eich cyfeirio at y darparwr priodol os/pan fydd angen.

Gallai’r holl gostau newid.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

NFDI0011AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 07 Medi 2022

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr