Gradd Sylfaen Diwydiannau Creadigol: Technoleg Cerddoriaeth Boblogaidd (llwybr Cynhyrchu Cerddoriaeth)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cerddoriaeth, Drama a Dawns

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
19 Medi 2023

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

48 pwyntiau UCAS

NEU

Mynediad i AU lle rydych chi wedi cyflawni Diploma Llwyddo gyda 45 Pas.

Hefyd: Llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth).

Sylwch, os nad ydych yn cwrdd â'r meini prawf gradd, yna efallai gellir ystyried oedran a phrofiad.

Yn gryno

Mae dau lwybr ar y cwrs hwn a gallwch ddewis rhwng Perfformio Cerddoriaeth a Chynhyrchu Cerddoriaeth.

Perfformio Cerddoriaeth - Mae hwn wedi’i anelu at fyfyrwyr sy’n chwarae offeryn ac sydd eisiau chwarae mewn band.

Cynhyrchu Cerddoriaeth - Mae hwn wedi’i anelu at fyfyrwyr sy’n awyddus i ganolbwyntio mwy ar gynhyrchu cerddoriaeth.

Byddwch yn dysgu am bob agwedd ar y diwydiant cerddoriaeth, o gyfansoddi ac ysgrifennu caneuon i raglenni meddalwedd cerddoriaeth, technegau recordio byw, perfformio cerddoriaeth a rheoli sain fyw.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Mae gennych ddiddordeb brwd mewn cerddoriaeth boblogaidd

... Rydych eisiau cwrs ymarferol er mwyn ennill profiad

... Rydych eisiau cyfuniad o sgiliau ymarferol a dealltwriaeth ddamcaniaethol

... Rydych eisiau creu cerddoriaeth naill ai wrth ddefnyddio offerynnau neu dechnoleg

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn cael eich addysgu gan arbenigwyr profiadol, yn ymgymryd â phrosiectau go iawn ac yn cymryd rhan mewn gweithdai gydag artistiaid gwadd. Mae lleoliadau seiliedig ar waith yn elfen bwysig o’r ail flwyddyn, ac yn eich galluogi i ennill profiadau go iawn a gwneud cysylltiadau gwerthfawr yn y diwydiant.

Yn ogystal â dysgu am dechnegau perfformio a meddalwedd, byddwch yn cael cyfle i astudio meysydd arbenigol, megis sain fyw, recordio, ysgrifennu caneuon, cyfansoddi a threfnu cerddoriaeth. Byddwch hefyd yn dysgu am y diwydiant cerddoriaeth, ei hanes, ei ddulliau a'i berfformiadau, gan gaffael sgiliau ymarfer proffesiynol ar yr un pryd.

Bydd y ddau lwybr yn astudio'r modiwlau canlynol:

  • Peirianneg Stiwdio Recordio
  • Prosiect Cynhyrchu
  • Sain yn Seiliedig ar Gyfrifiadur
  • Cyfansoddi gyda Thechnoleg Cerdd

Bydd Perfformio Cerddoriaeth hefyd yn canolbwyntio ar y canlynol:

  • Geiriau a Cherddoriaeth: Diwylliant, Cyd-destun a Beirniadaeth
  • Gweithdy Perfformio'n Fyw

Bydd Cynhyrchu Cerddoriaeth hefyd yn canolbwyntio ar y canlynol:

  • Hanfodion Peirianneg Sain
  • Sgiliau Cynhyrchu Cerddoriaeth

Os ydych yn ansicr o ba lwybr sydd fwyaf addas ar eich cyfer chi, yna gallwn drafod hyn gyda chi.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Fel arfer, byddai'n rhaid i chi fod ag o leiaf un o'r canlynol:

Hefyd: Llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth).

Sylwch, os nad ydych yn cwrdd â'r meini prawf gradd, yna efallai gellir ystyried oedran a phrofiad.

Mae’n bosibl y gofynnir i ymgeiswyr fynychu cyfweliad, cymryd rhan mewn sesiwn gweithdy, neu gyflwyno portffolio o waith fel rhan o’r broses  ddethol.

Mae ymroddiad llwyr i bresenoldeb yn ofynnol, ynghyd â pharch at eraill, brwdfrydedd dros y pwnc, hunanysgogiad, gallu creadigol ac awydd i lwyddo.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd y cwrs yma yn eich darparu gyda’r wybodaeth, profiad a hyder i weithio yn y diwydiant cerddoriaeth. Fel arall, fe allech benderfynu symud ymlaen i raglen radd berthnasol. Bydd myfyrwyr sy’n cwblhau’r Radd Sylfaen yn llwyddiannus yn gymwys i symud ymlaen i flwyddyn olaf y BA (Anrh) Technoleg Cerddoriaeth Boblogaidd ar Gampws Prifysgol De Cymru yng Nghaerdydd.

Gwybodaeth Ychwanegol

 Breinir y cwrs yma gan Brifysgol De Cymru.

Y cod UCAS yw: WJ39

Cod y sefydliad: W01

Cod y campws: G

Gallwch wneud cais uniongyrchol i’r coleg neu trwy UCAS ar gyfer y cwrs yma.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio Gradd Sylfaen Diwydiannau Creadigol: Technoleg Cerddoriaeth Boblogaidd (llwybr Cynhyrchu Cerddoriaeth)?

CFDG0043AC
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 19 Medi 2023

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr