Gradd Sylfaen Rheoli Llesiant ac Ymarfer Corff

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Ffitrwydd a Hamdden

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
12 Medi 2023

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

I gael lle ar y cwrs, bydd angen o leiaf tri TGAU Gradd C neu uwch arnoch gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth). Bydd angen o leiaf un o'r canlynol arnoch hefyd:

Noder os nad ydych yn bodloni'r meini prawf gradd, efallai y rhoddir ystyriaeth i oed a phrofiad.

Efallai y bydd angen gwiriad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) os bydd eich darparwr lleoliad gwaith dewisol yn gofyn amdano.

Yn gryno

Mae'r Radd Sylfaen mewn Rheoli Llesiant ac Ymarfer Corff yn darparu cwricwlwm cyfoes, gan ddatblygu eich set sgiliau sy'n eich paratoi ar gyfer ystod o yrfaoedd yn y maes astudio gwerth chweil hwn sy'n datblygu'n rhyngwladol. Mae'r rhaglen yn cynnig maes newydd a bywiog o archwilio academaidd sydd wedi'i gynllunio i gydnabod anghenion y diwydiant, drwy ymgynghori â chyflogwyr allweddol gan gynnwys gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant ymarfer corff, ffitrwydd a llesiant.

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth ar draws disgyblaethau mewn ymarfer corff a llesiant i gynnwys:

 • Dealltwriaeth o’r corff o safbwynt gwyddoniaeth ymarfer corff
 • Datblygu gwybodaeth swyddogaethol mewn ffisioleg ac anatomeg
 • Seicoleg ymarfer corff
 • Hyfforddiant a mentora
 • Llesiant corfforaethol
 • Gweithgarwch corfforol a maeth
 • Y diwydiant llesiant o safbwynt byd-eang
 • Rheoli busnes
 • Sgiliau entrepreneuraidd.

Nod y cwrs yw darparu cyfleoedd dysgu hyblyg i ddatblygu, cymhwyso a myfyrio ar ddarparu arferion llesiant, gan roi cyfleoedd i chi ddatblygu sylfaen gadarn o wybodaeth am y damcaniaethau sy'n sail i reoli llesiant ac ymarfer corff.

Mae’r cwrs cyffrous yn cyfuno ymarfer corff a llesiant gyda rheolaeth i gynnig Gradd Sylfaen ichi sy’n eich galluogi i ddilyn gyrfa yn y sector iechyd a ffitrwydd.

Cewch gyfle i edrych ar y diwydiant ymarfer corff a ffitrwydd ehangach drwy gydnabod y tueddiadau ymarfer corff poblogaidd sy'n dod i'r amlwg ochr yn ochr â gweithgareddau ffitrwydd mwy traddodiadol.

Mae'r cwrs yn gyfoes, yn amrywiol ac yn unigryw a bydd yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau sy'n hanfodol yn y diwydiant deinamig ac entrepreneuraidd hwn.

Dyma'r cwrs i chi os...

... os ydych yn dymuno dilyn gyrfa mewn rheoli llesiant, chwaraeon, ac ymarfer corff

... rydych eisiau dilyn cwrs sy'n cydbwyso ymarfer sgiliau gwyddoniaeth, llesiant a rheoli

... rydych eisiau cynyddu eich cymwysterau mewn rheoli ymarfer corff, chwaraeon, ac iechyd

... rydych eisiau cael cwrs ymarferol sy'n seiliedig ar ddamcaniaeth

... rydych yn dyheu am weithio mewn swydd reoli

... rydych yn anelu at gwblhau Gradd BSC (Anrh) mewn Rheoli Llesiant ac Ymarfer Corff

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mewn amgylchedd busnes sy'n newid yn gyflym, mae cyflogwyr yn chwilio am bobl sydd ag amrywiaeth o brofiad ac sy'n hyblyg o ran y sgiliau y gallant eu cynnig i'r diwydiant. Mae'r cwrs hwn a arweinir gan y diwydiant yn rhoi'r arfau i chi allu cyflawni hyn, a byddwch yn cael profiad o natur yr amgylchedd gwaith modern.

Blwyddyn 1 - Lefel 4:

 • Anatomeg a Ffisioleg Swyddogaethol
 • Gweithgarwch Corfforol, Ymarfer Corff a Maeth
 • Sylfeini Rheoli Ymarfer Corff a Llesiant
 • Ymarfer Proffesiynol Myfyriol Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Seicoleg Ymarfer Corff
 • Amgylcheddau Ymarfer Corff Arloesol
 • Sylfeini Rheoli Ymarfer Corff a Llesiant 
 • Ymarfer Proffesiynol Dysgu Seiliedig ar Waith

Blwyddyn 2 - lefel 5: 

 • Rheoli Llesiant Corfforaethol
 • Rheolaeth Weithredol
 • Sgiliau Ymchwil a Phrosiect Ymarfer Corff a Llesiant
 • Ymarfer Proffesiynol Myfyriol Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Ymgysylltu Strategol â'r Gymuned
 • Hyfforddiant Ymarfer Corff a Phresgripsiynau
 • Prosiect Ymchwil Ymarfer Corff a Llesiant 
 • Ymarfer Proffesiynol Myfyriol Dysgu Seiliedig ar Waith

Cewch eich addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, sesiynau ymarferol a gwaith grwp a'ch asesu drwy arholiadau, aseiniadau, asesiadau ymarferol, cyflwyniadau a phrosiectau. Byddwch hefyd yn cwblhau modiwl seiliedig ar waith, lle byddwch yn rhoi'r hyn rydych yn ei ddysgu yn yr ystafell ddosbarth ar waith yn y gweithle. Ac os ydych am fynd â'ch astudiaethau ymhellach, mae'r cwrs yn gam perffaith tuag at radd anrhydedd mewn Ymarfer Corff a Rheoli.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gael lle ar y cwrs, bydd angen o leiaf tri TGAU Gradd C neu uwch arnoch gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth). Bydd angen o leiaf un o'r canlynol arnoch hefyd:

Noder os nad ydych yn bodloni'r meini prawf gradd, efallai y rhoddir ystyriaeth i oed a phrofiad.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Cyflogaeth mewn datblygu chwaraeon, cyfarwyddyd ffitrwydd, cyfarwyddyd awyr agored neu ymarfer corff a hybu iechyd. Gydag astudiaeth bellach gallwch hefyd ddod yn athro addysg gorfforol.

Gallwch ddewis ychwanegu at BSc (Anrh) Ymarfer Corff a Rheoli Llesiant.

Y sector ymarfer corff a llesiant yw un o'r rhai mwyaf amrywiol o ran cyflogaeth yn y Deyrnas Unedig. Mae'r diwydiant yn cwmpasu ystod eang o feysydd sydd â swyddi mewn sectorau fel iechyd a ffitrwydd, ffordd o fyw a hyfforddi llesiant, twristiaeth llesiant, ffitrwydd meddwl a chorff, iechyd a llesiant ataliol a llesiant yn y gweithle.

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at fyfyrwyr sy'n gweithio neu sydd am weithio yn un o feysydd niferus y sector gwyddor iechyd ac ymarfer corff. Mae'n cyfuno astudio academaidd â phrofiad galwedigaethol a bydd yn darparu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau mewn meysydd busnes a rheoli, anatomeg a ffisioleg, maeth, ffitrwydd ac ymarfer corff, hyfforddi a mentora.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Mae'r cwrs hwn yn cael ei gynnal am 2 flynedd yn llawn amser neu 3 blynedd yn rhan-amser.
 • Rhoddir masnachfraint ar gyfer y cwrs hwn gan Brifysgol Caerwrangon.
 • Cewch gyfle i ymgymryd â chymwysterau a gydnabyddir gan Ddiwydiant ochr yn ochr â'ch gradd sylfaen.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio Gradd Sylfaen Rheoli Llesiant ac Ymarfer Corff?

EFDG0017AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 12 Medi 2023

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr