Cefnogi eich plentyn wrth iddynt astudio TGAU Saesneg

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
TGAU

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
16 Ionawr 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

Hyd

Hyd
15 wythnos

Yn gryno

Mae hwn yn gwrs ar gyfer rhieni neu warcheidwaid sy'n dymuno gwybod sut i gefnogi eu plentyn tra byddant yn astudio ar gyfer eu TGAU Saesneg Iaith, CBAC.

Bydd y cwrs yn rhoi’r offer a’r sgiliau i chi i helpu i ddatblygu gwybodaeth eich plentyn, a’i helpu i baratoi ar gyfer yr arholiadau ar ddiwedd y cwrs.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... rhieni a gwarcheidwaid sy'n ceisio helpu eu plant sy'n astudio TGAU Saesneg Iaith ar hyn o bryd.

… unrhyw un sydd eisiau deall beth fydd y cwrs TGAU Saesneg Iaith yn ei olygu a sut mae'n cael ei addysgu.

… pawb sydd am ddod o hyd i strategaethau ac adnoddau defnyddiol i gefnogi plant sy'n astudio TGAU Saesneg Iaith orau.

Cynnwys y cwrs

Byddwchynarchwiliocymhwyster TGAU Saesneg Iaith, CBAC a'rsgiliauaaddysgiriddisgyblion, wrthganolbwyntioarsut y gallwcheucefnogiiddatblygu'rsgiliauhyn. 

Mae’rcwrshwnwedi’igynllunioihelpurhieni a gwarcheidwaidifeithrinhyder ac ymwybyddiaetho’rpwnc. 

Bydd y cwrsyncynnwys y cydrannaucanlynol: 

  • Cefnogi Darllen: bydd yr uned hon yn cynnwys nifer o sesiynau wedi'u neilltuo i sgiliau darllen penodol megis deall, dod i gasgliad, dadansoddi a chymharu. Byddwch yn llywio sut mae’r sgiliau hyn yn cael eu haddysgu a’r ffordd orau o ymgorffori’r rhain yn addysg eich plentyn.

  • Cefnogi Ysgrifennu: bydd yr uned hon yn canolbwyntio ar gamgymeriadau ysgrifennu cyffredin a wneir gan bobl ifanc. Bydd yn eich helpu i ddeall y gwallau hyn ac yn rhoi strategaethau clir i chi i fynd i'r afael â nhw gartref. Bydd yr uned hon hefyd yn edrych ar ddarnau o ysgrifennu estynedig a sut i gefnogi eich plentyn i gynllunio ar gyfer rhan ysgrifennu ei arholiad.

  • Cefnogi Llafaredd: bydd yr uned hon yn rhoi cymorth i chi adeiladu hyder eich plentyn wrth siarad a gwrando. Bydd yn canolbwyntio ar strategaethau trafodaeth grwp, yn ogystal ag edrych ar sut i baratoi a chyflwyno cyflwyniadau i gynulleidfa.

 

Gofynion Mynediad

Mae'r cwrs hwn ar gael i unrhyw rieni neu warcheidwaid sydd am fod yn rhagweithiol wrth gefnogi eu plant wrth astudio TGAU Saesneg Iaith. Nid oes angen unrhyw ofynion mynediad ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Prif ffocws y cwrs hwn fydd darparu’r strategaethau sydd eu hangen arnoch i helpu’ch plentyn y gorau y gallwch wrth baratoi ar gyfer ei asesiadau TGAU Saesneg Iaith.

Gall y cwrs hwn gael ei gyflwyno o bell; gallai hyn eich galluogi i gael mynediad at yr adnoddau a'r deunyddiau o'ch cartref yn hytrach na mynychu un o'n campysau

Ble alla i astudio Cefnogi eich plentyn wrth iddynt astudio TGAU Saesneg?

NECE3626AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 16 Ionawr 2023

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr