En

Datblygu Sgiliau Marchogaeth - Paratoi ar gyfer Cam 3 BHS

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Astudiaethau Tir, Gofal Anifeiliaid a Cheffylau

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£75.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
11 Ebrill 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Iau
Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

Hyd

Hyd
6 wythnos

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Dylech fod wedi cwblhau a llwyddo yn y cwrs Datblygu Sgiliau Marchogaeth - Paratoad Sylfaenol at Gam 2 Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS), arholiad Cam 2 BHS neu'n meddu ar sgiliau cyfwerth.

Yn gryno

I wella eich sgiliau marchogaeth a gwybodaeth am ofal ceffylau y tu hwnt i Gam 2 Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS), mae'r cwrs hwn yn eich paratoi chi ar gyfer cymhwyster Cam 3 (BHS) ac yn mynd i'r afael ag amrywiaeth o bynciau ymarferol a damcaniaethol.

Dyma'r cwrs i chi os...

...unrhyw un sydd yn berchen ar geffyl

...gwella eich sgiliau marchogaeth

...gweithio gyda cheffylau ar fferm neu mewn stablau.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Gan barhau o Ddatblygu Sgiliau Marchogaeth - Cam 2, bydd y cwrs hwn yn cael ei gynnal yng nghanolfan farchogol Brynbuga (canolfan arholi wedi ei chymeradwyo gan Gymdeithas Geffylau Prydain (BHS) a bydd yn cynnwys) y canlynol:

Mae pob sesiwn yn cynnwys gwers farchogaeth yn ymdrin â:

Marchogaeth ar y gwastad

  • Arwain y ceffylau i fynd ar y gwastad yn gywir
  • Sut i asesu ceffylau

Neidio

  • Neidio o amgylch cyfres o ffensiau hyd at 1m
  • Traws gwlad dros ffensiau solet hyd at 90cm

Tywys

  • Tywys er mwyn ymarfer yn effeithiol

Gofal ceffylau

  • Gofalu am geffylau sy'n cystadlu
  • Gwybodaeth am gydffurfiad ac anatomi
  • Gofynion iechyd a bwydo ar gyfer amrywiaeth o geffylau.

Bydd angen i chi ddarparu eich het farchogaeth ac amddiffynnydd corff eich hun, a ddylai gydymffurfio â safonau BHS, yn ogystal â chlôs pen-glin a botasau marchogaeth. Nid yw'r cwrs yn cynnwys cymhwyster swyddogol, ond bydd yn eich paratoi ar gyfer asesiad Cam 3 Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS)- ac wedi hynny, gallwch symud ymlaen at Gam 4 BHS.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Mae Cam 3 y BHS yn asesiad a osodir yn allanol.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Hynt Cam 4 y BHS.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cynhelir y cwrs ar ddydd Mercher 6.00yh - 9.00yh am gyfnod o 10 wythnos ac mae'n costio £250.00.

Ble alla i astudio Datblygu Sgiliau Marchogaeth - Paratoi ar gyfer Cam 3 BHS?

UPCE3241AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 11 Ebrill 2024

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr