Tystysgrif Addysg Uwch mewn Camddefnyddio Sylweddau

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
21 Medi 2023

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Meini prawf isod: nodwch os nad ydych yn bodloni'r meini prawf gradd a amlygwyd, yna bydd oedran a phrofiad yn cael eu hystyried.

Ymgeisydd aeddfed yw unrhyw un dros 21 oed nad aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg. Byddwn yn croesawu ceisiadau gan ddysgwyr aeddfed. Ar gyfweliad yn ddelfrydol byddai angen i chi ddangos:

  • Brwdfrydedd personol dros y maes pwnc
  • Profiad o fewn y maes astudio
  • Tystiolaeth o ansawdd gwaith, uchelgais a sgiliau

Llwybr traddodiadol i gael lle ar y cwrs: bydd angen llwyddiant TGAU mewn tri phwnc Gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith (neu gyfwerth). Bydd angen o leiaf un o'r canlynol arnoch hefyd:

Yn gryno

Mae'r Dystysgrif Addysg Uwch mewn Camddefnyddio Sylweddau ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio o fewn y sector Gofal Iechyd ac eisiau datblygu a arbenigo mewn camddefnyddio sylweddau; neu unrhyw un sydd eisiau newid gyrfa a chamu i'r maes cyflogaeth hwn, sydd eisoes yn meddu ar gymhwyster lefel 3.

Dyma'r cwrs i chi os...

...rydych eisiau datblygu eich gwybodaeth ac ennill profiad sy'n ofynnol i ymgymryd â swyddi camddefnyddio sylweddau mewn ystod o amgylcheddau Iechyd.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Y modiwlau sydd wedi'u cynnwys yn y rhaglen yw:

  • Ymarfer Myfyriol mewn Camddefnyddio Sylweddau
  • Gweithio Rhwng Asiantaethau Camddefnyddio Sylweddau
  • Deddfwriaeth a Pholisïau mewn Camddefnyddio Sylweddau
  • Materion Cyfoes mewn Camddefnyddio Sylweddau
  • Cyflwyniad i Ymarfer yn Seiliedig ar Dystiolaeth
  • Dibyniaethau

Mae cynnwys y Dystysgrif mewn Camddefnyddio Sylweddau yn dilyn y nodau a osodwyd gan Llywodraeth Cymru, sy'n tynnu sylw at yr angen am raglenni addysgiadol i godi ymwybyddiaeth am faterion cyffuriau ac alcohol sy'n effeithio ar berson, yn ogystal â'r ffactorau economaidd a chymdeithasol sy'n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Mae'r cwrs yn gofyn i ddysgwyr fynychu sesiynau mewnbynnu ffurfiol yn ogystal â hyn mae angen darllen o gwmpas y pwnc i gefnogi eich dysgu o fewn amser astudio annibynnol. Drwy gydol y cwrs mae cyfle i ymgysylltu â dysgu cyfoedion a chymryd rhan mewn grwpiau trafod a fforymau. Mae'n ddisgwyliad eich bod yn cymryd rhan yn y gweithgareddau hyn i gefnogi eich profiad dysgu.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd myfyrwyr sy'n cwblhau 120 credyd y flwyddyn, yn llawn amser, yn cael yr opsiwn i ddilyn cwrs Gradd Sylfaen mewn Rheolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Seicoleg a Chwnsela, sydd ar gael ym Mhrifysgol De Cymru. Mae'r ddarpariaeth hon yn rhoi cyfle i fyfyrwyr posib o lwybrau annhraddodiadol o fewn maes iechyd a gofal cymdeithasol y cyfle i astudio o fewn Addysg Uwch ar lefel 4, gyda’r potensial i symud ymlaen i gyrsiau ar lefelau 5 a 6.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cyfleoedd cyflogaeth yn cynnwys swyddi o fewn y diwydiant iechyd a gofal cymdeithasol (cyhoeddus a phreifat), elusennau sy'n gysylltiedig ag iechyd a swyddi mewn awdurdodau lleol.

Ble alla i astudio Tystysgrif Addysg Uwch mewn Camddefnyddio Sylweddau?

CFCE3137HE
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 21 Medi 2023

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr