Sgiliau Llythrennedd (Cyn-TGAU Saesneg)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
TGAU

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
16 Ionawr 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
16:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
18:30

Hyd

Hyd
20 wythnos

Yn gryno

Mae hwn yn gwrs a fydd yn eich helpu i ddeall y sgiliau hanfodol sydd eu hangen i ennill cymhwyster TGAU Saesneg Iaith, CBAC.

Bydd y cwrs yn eich paratoi ar gyfer TGAU Saesneg Iaith, os dymunwch ei gwblhau yn y dyfodol.

Bydd y cwrs hwn yn ymdrin â sgiliau darllen, ysgrifennu a llafaredd er mwyn sicrhau eich bod yn deall sut y bydd pob sgil yn cael ei haddysgu yn y cwrs TGAU, yn ogystal â rhoi profiad a gwybodaeth i chi yn y meysydd hyn.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... y rhai sy'n ystyried astudio TGAU Saesneg Iaith yn y dyfodol.

… unrhyw un sydd eisiau deall beth fydd TGAU Saesneg Iaith yn ei olygu os ydyn nhw am ei astudio.

… pawb sydd yn awyddus i ddatblygu eu sgiliau craidd llythrennedd i'w defnyddio mewn unrhyw swydd neu faes astudio.

Cynnwys y cwrs

Yn ystod y cwrs hwn byddwch yn gwella eich sgiliau yn y meysydd canlynol: darllen, ysgrifennu, siarad a gwrando.

Bydd y cwrs yn cynnwys y cydrannau canlynol:

  • Datblygu eich Darllen: bydd yr uned hon yn cynnwys nifer o adnoddau darllen a fydd yn cael eu defnyddio i ddatblygu’r sgiliau allweddol sydd eu hangen mewn bywyd bob dydd megis deall, crynhoi, dod i gasgliad, dadansoddi a chymharu.
  • Datblygu eich Ysgrifennu: bydd yr uned hon yn eich cefnogi i ddeall y gwahanol fathau o destunau y bydd angen i chi eu hysgrifennu yn y dyfodol. Byddwn yn archwilio ysgrifennu ar gyfer y gynulleidfa a’r pwrpas cywir, yn ogystal ag adeiladu sgiliau llythrennedd trwy sillafu, atalnodi a gramadeg.
  • Datblygu eich sgiliau Siarad a Gwrando: bydd yr uned hon yn eich helpu i wella eich llafaredd trwy amrywiaeth o weithgareddau. Byddwch yn cymryd rhan mewn trafodaethau grwp, ac yn deall sut i adeiladu a datblygu ar eich dadleuon, wrth synhwyro sut i ymateb i eraill. Byddwch hefyd yn cael eich cefnogi i roi cyflwyniadau effeithiol a strwythuredig.

Gofynion Mynediad

Er mwyn eich ystyried ar gyfer y cwrs hwn mae angen i chi fod â diddordeb brwd mewn Iaith Saesneg, gydag awydd i gwblhau'r cymhwyster yn y dyfodol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, gallwch wneud cais i astudio TGAU Saesneg Iaith yn llawn amser yn y coleg.

Fodd bynnag, prif ddeilliannau a phrif bwrpas y cwrs hwn fydd datblygu sgiliau allweddol TGAU Saesneg Iaith, a’ch dealltwriaeth o sut i’w defnyddio yn eich bywyd bob dydd.

Ble alla i astudio Sgiliau Llythrennedd (Cyn-TGAU Saesneg)?

CECE2976AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 16 Ionawr 2023

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr