En

NCFE CACHE Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Lefel 3

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Addysg

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£385.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
13 Medi 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
16:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

Hyd

Hyd

Yn gryno

Yn dilyn ymlaen o gymhwyster Lefel 2, mae’r cwrs hwn wedi ei gynllunio i helpu’r rhai mewn ysgol i ddeall pwysigrwydd y gwaith hanfodol y maent yn ei wneud. Bydd disgwyl i chi, fel rhan o’r cwrs, gael profiad ymarferol mewn ysgol yn gweithio gyda’r Cyfnod Sylfaen neu Gyfnodau Allweddol 2-4 am o leiaf un diwrnod yr wythnos, fel gweithiwr neu wirfoddolwr – felly mae’n bwysig i chi drefnu eich lleoliad cyn cofrestru.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…unrhyw un mewn swydd gymorth mewn ysgol fel cynorthwyydd dysgu neu gynorthwyydd dysgu a chymorth, neu mewn swydd gymorth wirfoddol.

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs hwn yn gyflwyniad i unedau sy’n adlewyrchu pwysigrwydd cefnogi dysgu ac addysgu. Gan gydnabod y gwaith cymorth hanfodol a wneir mewn ysgolion wrth helpu plant i gyrraedd eu potensial, mae’r cwrs hwn yn cynnig cymorth er mwyn symud ymlaen a throsglwyddo ar draws gweithlu plant o fewn ysgolion.

Gofynion Mynediad

Bydd angen Tystysgrif Lefel 2 Cefnogi Addysgu a Dysgu Mewn Ysgolion arnoch chi er mwyn ymgymryd â’r cymhwyster hwn. Fodd bynnag os oes gennych chi brofiad sylweddol mewn lleoliad priodol, mae posibilrwydd o symud ymlaen yn uniongyrchol i Lefel 3. Byddwn yn trafod hyn gyda chi yn y cyfweliad.

Gwybodaeth Ychwanegol

Os ydych chi’n gweithio mewn swydd wirfoddol, bydd angen i chi gael gwiriad DBS drwy eich lleoliad.
Ble alla i astudio NCFE CACHE Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Lefel 3?

NCCE0300AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 13 Medi 2023

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr