BTEC Diploma mewn Peirianneg Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
05 Medi 2023

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
O leiaf 4 TGAU gradd D neu uwch, gan gynnwys gradd C neu uwch mewn Mathemateg NEU gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol mewn pwnc perthnasol yn cynnwys gradd C mewn Mathemateg/Rhifedd.

Yn gryno

Bydd y cwrs blwyddyn hwn yn darparu’r theori a’r profiad ymarferol hanfodol er mwyn ichi allu symud yn eich blaen at gyrsiau uwch neu chwilio am brentisiaethau.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych eisiau gyrfa mewn peirianneg

... Hoffech wella’r meysydd pwnc academaidd ochr yn ochr â’r cwrs hwn

... Ydych yn weithgar ac yn dda am ddatrys problemau

Beth fyddaf yn ei wneud?

Gyda’r buddsoddiad o £120 miliwn ym Mharc Technoleg Fodurol Glynebwy a Chylchffordd Cymru, ni fu erioed well adeg i astudio cwrs mewn peirianneg ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent.

Ar y cwrs hwn byddwch yn astudio;

 • Y Byd Saerniedig
 • Ymchwilio i Gynnyrch Saerniedig
 • Iechyd a Diogelwch mewn Peirianneg
 • Gwaith Cynnal a Chadw Peirianneg
 • Deunyddiau Peirianegol
 • Dehongli a Defnyddio Gwybodaeth Beirianegol
 • Mathemateg a Pheirianneg
 • Cyflwyniad i Gyfathrebu ar gyfer Peirianneg
 • Gweithredu a Chynnal a Chadw Systemau a Chydrannau Mecanyddol
 • Injans Cerbydau a Systemau Eraill
 • Technegau Cynnal a Chadw Cerbydau
 • Cydosod Peirianegol
 • Gwyddoniaeth Drydanol a Mecanyddol ar gyfer Peirianneg

Byddwch yn cael eich asesu trwy gyfrwng gwaith cwrs, portffolios, arholiadau ac asesiadau ymarferol. Ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn ennill:

 • BTEC Lefel 2 mewn Peirianneg
 • Gweithgareddau Sgiliau
 • Mathemateg a Saesneg (os na chawsoch Radd C neu uwch ar lefel TGAU byddwch yn mynychu dosbarthiadau ychwanegol)
 • Cymwysterau perthnasol eraill i wella eich set sgiliau

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru, byddwch angen fan leiaf 4 TGAU Gradd D, yn cynnwys Mathemateg Gradd C neu uwch, neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol mewn pwnc perthnasol, yn cynnwys Mathemateg/Mathemateg Rhifedd Gradd C.

Mae’n ofynnol ymrwymo’n llwyr i fynychu’r cwrs a bydd angen ichi allu gweithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm. Dylech fod â dymuniad cryf i weithio yn y diwydiant peirianneg, dylech gadw at ethos y coleg a dylech fod yn barod i wella eich lefel mewn pynciau academaidd.

Beth sy'n digwydd nesaf?

BTEC Lefel 3 mewn Peirianneg Awyrenegol, BTEC Lefel 3 mewn Peirianneg Chwaraeon Moduro neu lwybrau Peirianneg Lefel 3 eraill o fewn y coleg.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen ichi brynu Cyfarpar Diogelu Personol a defnyddiau ysgrifennu. Y gost yn fras fydd £40.00.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio BTEC Diploma mewn Peirianneg Lefel 2?

EFBD0015AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 05 Medi 2023

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr