En

BTEC Peirianneg Sifil (Diploma Estynedig) Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
AM DDIM

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2023
*Ymrestru ar agor o hyd

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun a Dydd Mercher a Dydd Gwener
Hyd

Hyd
34 wythnos

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Fydd angen o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg gradd B a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg; neu radd Teilyngdod mewn cymhwyster Diploma Lefel 2 priodol a TGAU gradd C mewn Mathemateg a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Yn gryno

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol os ydych yn gobeithio dilyn gyrfa yn nisgyblaethau technegol y diwydiant adeiladu. Mae hyn yn cynnwys, ond heb fod wedi ei gyfyngu i, bensaernïaeth, cynllunio, dylunio adeiladau, rheoli prosiect, gwasanaeth mesur meintiau, gwneud arolwg o adeiladau a thechnegwyr CAD.

Dyma'r cwrs i chi os...

...oes gennych ddiddordeb brwd mewn peirianneg sifil
...hoffech gael gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol
...hoffech gael gwybodaeth dechnegol a deinamig o adeiladu

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae yna brentisiaethau Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) ar gael, a bydd hyn hefyd yn ffurfio dilyniant naturiol i’r prentisiaid hynny sydd eisoes wedi cyflawni NVQ seiliedig ar grefft.  

Os oes gennych ddiddordeb mewn dilyn llwybr proffesiynol mewn adeiladu, mae hwn yn gwrs dilyniant da i chi. Fe allai’r cwrs gynnwys cynllunio, cynaliadwyedd, dylunio neu weithio fel rhan o dîm ar safle adeiladu. Byddwch yn astudio unedau craidd ac unedau dewisol, gan gynnwys: 

  • Dylunio
  • Adeiladu
  • Tirfesur
  • Amcangyfrif
  • Cynllunio a gweinyddu

Byddwch yn ymgymryd â phrosiectau rhyng-broffesiwn cyfredol a gweithgareddau ymarferol ar y safle, gan gynnwys tirfesur topograffaidd ac unionlin, cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD) a thechnegau lluniadu graffegol.

Cewch eich asesu drwy waith cwrs, a fydd yn cynnwys gweithgareddau ysgrifenedig ac ymarferol ac, ar ôl ei gwblhau, bydd gennych gymwysterau mewn:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn ymuno â’r cwrs, bydd angen o leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch arnoch, gan gynnwys Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf neu gymhwyster Diploma Lefel 2 priodol gyda Gradd Deilyngdod a Gradd C mewn TGAU Mathemateg a Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf.

Gofynnir i chi hefyd:

  • Fod â diddordeb mewn adeiladau a’r adeiladwaith trefol ehangach – nid yw adeiladu yn swydd sydd wedi’i chyfyngu i oriau gwaith y dydd ond yn hytrach yn ffordd o fyw   
  • Gallu gweithio o dan bwyso fel unigolyn neu fel rhan o dîm er mwyn cwblhau’r aseiniadau i derfynau amser a manylebau tynn  
  • Mae amgyffred gweddol o fathemateg yn ddymunol, gan fod llawer o’r modiwlau yn dibynnu ar egwyddorion mathemategol sylfaenol mewn cyd-destun adeiladu.

Mae’n rhaid cael ymrwymiad llawn i bresenoldeb, ynghyd â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunangymhelliant.

Beth sy'n digwydd nesaf?

HNC/D mewn Peirianneg Sifil

Prifysgol i astudio tuag at radd

Technolegau Peirianneg Ymgeisiad am achrediad proffesiynol

Gwybodaeth Ychwanegol

Adolygir yr holl gostau, sy’n agored i newidiadau.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio BTEC Peirianneg Sifil (Diploma Estynedig) Lefel 3?

NPBE0028AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser Estynedig
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2023

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr