BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Rheoli Anifeiliaid Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2023

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg; neu radd Teilyngdod mewn cymhwyster Diploma Lefel 2 priodol gyda TGAU yn cynnwys gradd C neu uwch mewn naill ai Mathemateg/Rhifedd a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Yn gryno

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn yn rhoi sail ymarferol a damcaniaethol i chi ar gyfer gweithio gydag anifeiliaid.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych chi’n dymuno dilyn gyrfa mewn diwydiannau anifeiliaid neu amaethyddol
... Oes eisiau cyfuniad o theori a gwaith ymarferol arnoch chi
... Oes eisiau profiad lleoliad yn y diwydiant gofal anifeiliaid arnoch chi

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae’r cwrs yn cynnwys 15 uned yn amrywio o sesiynau theori yn bennaf, fel geneteg ac anatomeg, i bynciau ymarferol fel da byw fferm, hwsmonaeth a thrafod anifeiliaid bach.

Mae’r cwrs yn cynnwys 150 awr o leoliad diwydiant, lle byddwch yn magu profiad o weithio yn y diwydiant gofal anifeiliaid. Mae lleoliadau yn amrywio o swau a pharciau bywyd gwyllt i siopau anifeiliaid anwes a mlifeddygfeydd, yn y DU yn ogystal â thramor. Mae’r 150 awr i’w cwblhau yn eich amser eich hun ac yn ystod gwyliau coleg.

Mae’r uned gofal anifeiliaid yn sylfaen ar gyfer y gwersi ymarferol ac yn dod â chi i gysylltiad ag amrywiaeth fawr o anifeiliaid, o ystafell ymlusgiaid wedi ei stocio’n dda, ystafell gnofilod ac ardaloedd y tu allan. Mae’r padogau o gwmpas yr uned gofal anifeiliaid yn gartref i ddau ful wedi eu hachub a chanolfan ailgartrefu cathod Croes Las.

Mae’r fferm wedi ei stocio gyda gwartheg godro a defaid, a byddwch chi’n cael y cyfle i gymryd rhan mewn magu lloeau ac wyna.

Os ydych chi’n dymuno teithio, mae llawer o gyfleoedd dramor, yn amrywio o waith cadwraeth yn Affrica i achub cathod mawr yn yr Unol Daleithiau.

Byddwch yn cael eich asesu trwy aseiniadau ysgrifenedig ac arholiadau, yn ogystal ag asesiadau ymarferol.  Ar ddiwedd y cwrs, byddwch yn ennill:

  •  

    Diploma Sylfaen Cenedlaethol BTEC mewn Rheoli Anifeiliaid
  • Gweithgareddau Sgiliau
  • Mathemateg a Saesneg
  • Cymwysterau perthnasol eraill i wella eich set sgiliau

Diploma Sylfaen Cenedlaethol BTEC mewn Rheoli Anifeiliaid

 

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru, bydd angen isafswm o 5 TGAU gradd C neu uwch i gynnwys Mathemateg/Rhifedd Mathemateg, Gwyddoniaeth a Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf, neu gymhwyster Diploma Lefel 2 priodol ar raddfa Clod gyda chymwysterau TGAU i gynnwys Mathemateg/Rhifedd Mathemateg a Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf ar radd C neu uwch.

Mae angen ymrwymiad llawn at fynychu, yn ogystal â pharch at eraill, brwdfrydedd dros y pwnc, hunangymhelliad ac angerdd am reoli anifeiliaid. Byddwch chi’n cael eich asesu’n barhaol ac mae disgwyl y byddwch yn parhau â’ch astudiaethau a gwaith cwrs/lleoliad gwaith yn ystod eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Ar ôl cwblhau Diploma Sylfaen Cenedlaethol BTEC mewn Rheoli Anifeiliaid yn llwyddiannus, gallwch barhau i astudio'r Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Rheoli Anifeiliaid (gyda gwyddoniaeth). Ar ôl hynny, mae gennych y dewis i symud ymlaen i addysg uwch i astudio pynciau fel swoleg, nyrsio milfeddygol ac ymddygiad anifeiliaid, neu gallech ddod o hyd i waith mewn siopau anifeiliaid anwes, cytiau cwn a gwasnaethwyr cwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi fod wedi cael chwistrelliad tetanws diweddar cyn dechrau gweithio gyda’r anifeiliaid.

Am resymau Iechyd a Diogelwch, bydd angen ichi brynu Cyfarpar Diogelwch Personol (PPE) cyn gweithio gyda’r anifeiliaid; wellingtons bodiau dur, oferôlau glas tywyll a bag i gario eich PPE, a chost y cyfarpar yw tua £40. Dylech brynu’r eitemau hyn cyn dechrau eich cwrs.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Rheoli Anifeiliaid Lefel 3?

UFBE0005AB
Campws Brynbuga
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2023

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr