En

Pearson BTEC Diploma Cenedlaethol mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£760.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
19:00

Hyd

Hyd

Yn gryno

Mae'r cwrs yn rhedeg fel dull astudio amser llawn, ac fel opsiwn rhan amser, a hefyd yn bosibl fel rhan o brentisiaeth.

Os ydych chi'n edrych ar symud ymlaen i yrfa broffesiynol ym maes adeiladu - fel pensaernïaeth, cynllunio, dylunio adeiladau, rheoli prosiect, syrfëwr meintiau, tirfesur adeiladau neu dechnegydd CAD - gallai hwn fod yn gwrs perffaith.

Mae'r cwrs yn ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau a fydd yn eich galluogi i gychwyn ar yrfa mewn adeiladu, neu symud ymlaen i Brifysgol gyda chymhwyster cydnabyddedig.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…unrhyw un sydd eisiau gyrfa yn nisgyblaethau technegol y diwydiant adeiladu, neu sy'n dymuno symud ymlaen â'u hastudiaethau ar gymhwyster adeiladu yn y Brifysgol

...Myfyrwyr sy'n dymuno symud ymlaen i brentisiaethau neu hyfforddeion sydd am ddechrau prentisiaeth dechnegol trwy eu cwmni, neu Gynghrair Prentisiaethau Cymru.

...Y rhai sydd eisoes yn y diwydiant adeiladu sydd am uwchsgilio, neu o bosibl symud o'r crefftau i'r swyddi technegol, megis arolygu adeiladau neu reoli prosiectau.

Cynnwys y cwrs

Wrth ennill gwybodaeth fanwl am y diwydiant, byddwch yn paratoi eich hun ar gyfer gyrfa bosibl mewn amrywiaeth o rolau gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, bensaernïaeth, cynllunio, peirianneg sifil, dylunio adeiladau, rheoli prosiectau, mesur meintiau, tirfesur adeiladau a thechnegwyr CAD.

Mae Prentisiaethau Dysgu Seiliedig ar Waith Coleg Gwent ar gael, a bydd hyn hefyd yn ffurfio dilyniant naturiol i'r prentisiaid hynny sydd eisoes wedi cyflawni NVQ seiliedig ar grefft.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dilyn gyrfa broffesiynol ym maes adeiladu, mae hwn yn gwrs dilyniant da i chi. Gall y cwrs gynnwys cynllunio, cynaliadwyedd, dylunio a gweithio fel rhan o dîm safle neu swyddfa. Byddwch yn astudio unedau craidd ac unedau dewisol, gan gynnwys: 

 • Dylunio
 • Egwyddorion Adeiladu
 • Tirfesur
 • Amcangyfrif
 • Manylion Graffigol

Byddwch yn ymwneud â phrosiectau rhyngbroffesiynol parhaus a gweithgareddau ymarferol ar y safle, gan gynnwys tirfesur topograffig a llinol, dylunio â chymorth cyfrifiadur (CAD) a thechnegau lluniadu graffigol.

Cewch eich asesu trwy waith cwrs, a fydd yn cynnwys gweithgareddau ysgrifenedig ac ymarferol. Ar ôl ei gwblhau, byddwch yn ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol:

 • Pearsons BTEC Lefel 3 mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Cymwysterau ategol priodol i ehangu eich set sgiliau a chwrdd ag anghenion diwydiant

Gofynion Mynediad

Oherwydd amrywiaeth y myfyrwyr sy'n mynychu'r cwrs hwn; gallai eich cymwysterau gynnwys rhai o’r canlynol, ond nid o reidrwydd pob un:

 • Cymwysterau Lefel 3 mewn Masnach, gan gynnwys diplomâu ac NVQs
 • 5 TGAU gan gynnwys Saesneg a Mathemateg
 • Profiad Diwydiant gyda chyfweliad
 • Lefel A, Gradd neu gymwysterau uwch gyda golwg ar newid cyfeiriad gyrfa
Ble alla i astudio Pearson BTEC Diploma Cenedlaethol mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig Lefel 3?

NPBD0030AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2023

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr