AAT Dyfarniad Mynediad mewn Sgiliau Busnes Lefel 1

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Lefel

Lefel
1

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£200.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
08 Mawrth 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
9 wythnos

Yn gryno

Mae Dyfarniad Mynediad yr AAT mewn Sgiliau Busnes yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr ar Lefel 1 ddatblygu sgiliau ymarferol allweddol a ddefnyddir ym mhob busnes fel llwybr at gyflogaeth. Ar ôl cwblhau'r cymhwyster, bydd gan fyfyrwyr sylfaen gadarn y gallent ei defnyddio i fynd ymlaen i astudiaeth bellach gyda'r AAT naill ai mewn cyfrifyddu neu gadw cyfrifon pe baent yn dymuno gwneud hynny.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Mae cymwysterau Mynediad (Lefel 1) yn bwynt mynediad i fyfyrwyr y mae angen cymorth ychwanegol arnynt i ddatblygu eu sgiliau cyllid neu fusnes. Mae'r cymwysterau hyn wedi'u dylunio i roi gwybodaeth gyflwyniadol a hyder i fyfyrwyr i astudio cymwysterau lefel uwch yr AAT a gwneud cynnydd yn eu bywydau a gyrfaoedd.

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs yn ymdrin â'r unedau a'r cynnwys canlynol:

Paratoi ar gyfer Gwaith

1. Deall sut mae sefydliadau yn gweithredu 10%

2. Datblygu sgiliau ar gyfer y gweithle 10%

3. Sut i ymgeisio am swydd 10%

Defnyddio Rhifau mewn Busnes

1. Gweithio gyda rhifau 5%

2. Perfformio cyfrifiadau busnes syml 10%

3. Gweithio gyda degolion, ffracsiynau, canrannau, cyfrannau a chymarebau 15%

Gwerthiannau a Phryniannau mewn Busnes

1. Deall sut mae gwerthiannau a phryniannau yn cefnogi busnesau 5%

2. Deall egwyddorion gwerthiannau a phryniannau 10%

3. Cymhwyso gweithdrefnau busnes i werthiannau a phryniannau 15% Integreiddiad 10% Cyfanswm 100%

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol yn eu lle ar gyfer y cwrs hwn. Fodd bynnag, bydd sgiliau TG, rhifedd a llythrennedd da yn bwysig i fynd ymlaen i gymwysterau lefel uwch.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi gofrestru gyda'r AAT ac mae'n bosib y bydd rhaid i chi dalu ffioedd.


Dyma gymhwyster sy'n cael ei arholi, cynhelir arholiadau ar sgrin mewn amgylchedd a reolir.

Ble alla i astudio AAT Dyfarniad Mynediad mewn Sgiliau Busnes Lefel 1?

NPAW0538AC
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 08 Mawrth 2023

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr