VTCT Dyfarniad mewn Estyniadau Amrannau Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£180.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
28 Chwefror 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
14:15

Amser Gorffen

Amser Gorffen
19:15

Hyd

Hyd
14 wythnos

Yn gryno

Os ydych yn awyddus dilyn gyrfa yn y diwydiant harddwch, yna bydd y cwrs hwn yn eich addysgu chi sut i roi amrannau parhaol unigol, yn ogystal â rhoi gwybodaeth gadarn i chi o iechyd a diogelwch mewn amgylchedd salon a hyrwyddo gofal cleientiaid a chyfathrebu gyda chleientiaid.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sydd eisiau gwella eu sgiliau presennol a chynnig triniaethau diweddaraf y diwydiant.

...rheiny sydd eisiau dysgu proffesiwn newydd a gweithio yn y diwydiant harddwch.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs VTCT Dyfarniad Lefel 3 mewn Estyniadau Amrannau wedi'i ddylunio'n benodol i ddatblygu'ch sgiliau mewn therapi harddwch i lefel uwch, fel y gallwch gynnig eich gwasanaethau salon eich hun. Mae'r cymhwyster hwn wedi'i gymeradwyo a'i gefnogi gan Awdurdod y Diwydiant Trin Gwallt a Harddwch (HABIA), y corff gosod safonau ar gyfer cymwysterau trin gwallt, harddwch, ewinedd a sba.

Bydd angen i chi fod yn hunan-gymhellol, gweithgar, cyfeillgar ac yn meddu ar lefel uchel o gyflwyniad personol, a bod yn ymroddedig i bresenoldeb llawn a phrydlondeb yn yr holl sesiynau. Bydd disgwyl i chi weithio ar gleientiaid go iawn mewn amgylchedd masnachol a bod yn gyfrifol am ddatblygu'ch 'sylfaen o gleientiaid' eich hun.

Cewch eich asesu gan gyfuniad o waith arsylwi, datganiadau tystion, cyfryngau clyweledol, cwestiynau ysgrifenedig ac ar lafar, aseiniadau ac astudiaethau achos.

Ar ôl y cwrs hwn, gallech symud ymlaen i gymwysterau VTCT eraill, neu weithio yn y diwydiant yn gwneud triniaethau estyniad amrannau. Gallech gofrestru i wneud cyrsiau harddwch eraill neu gael gwaith fel technegydd amrannau.

Gofynion Mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn, rhaid i chi fod yn 16 oed neu hyn, a gyda diddordeb yn y diwydiant harddwch neu'n gweithio ynddo’n barod.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod gwisg ein salon yw:

  • Tiwnig gyda throwsus ac esgidiau duon
  • Gwallt wedi'i glymu'n ôl yn daclus oddi wrth yr wyneb
  • Ni ddylid gwisgo estyniadau gwallt a lliw ewinedd
  • Dim tlysau - caniateir gwisgo modrwy briodas yn unig

Bydd disgwyl i chi wisgo gwisg y diwydiant harddwch neu ddillad addas a phrynu pecyn arlliwio fel amod o'ch lle ar y cwrs, sydd tua £80 i £100.

Ble alla i astudio VTCT Dyfarniad mewn Estyniadau Amrannau Lefel 3?

EPAW0503AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 28 Chwefror 2023

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr