City & Guilds Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Addysg

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£735.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
23 Ionawr 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Hyd

Hyd
6 wythnos

Yn gryno

Yn ymdrin â gwybodaeth a sgiliau y mae athrawon/hyfforddwyr ym maes addysg uwch neu hyfforddiant sgiliau, bydd y cwrs hwn yn rhoi dealltwriaeth hanfodol i chi o’ch rôl a’ch cyfrifoldeb yn ymwneud â deddfwriaeth, cydraddoldeb, amrywiaeth, cynhwysiant a diwallu anghenion y dysgwyr.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…gyflwyno egwyddorion addysgu/hyfforddi i rywun nad yw mewn rôl addysgu.

…rhywun sy’n gweithio, neu eisiau gweithio, yn y sector addysg a sgiliau neu sydd newydd gychwyn mewn rôl addysgu/hyfforddi.

Cynnwys y cwrs

Mae’r cwrs chwe diwrnod (36 awr) yn para am 7 wythnos. Ei nod yw eich galluogi i roi cymorth dysgu, cynllunio a darparu sesiynau gan ddefnyddio adnoddau priodol a dulliau dysgu, canfod nodweddion asesu ffurfiol ac adborth. Erbyn diwedd y rhaglen, byddwch yn gallu:

  • Egluro’r rolau, y cyfrifoldebau a’r perthnasau mewn addysg a hyfforddiant
  • dangos dulliau dysgu ac addysgu cynhwysol
  • Disgrifio egwyddorion ac ymarfer asesu

Cewch eich asesu ar 8 darn o waith ysgrifenedig a darparu sesiwn meicro-addysgu ac asesu 2 gydweithiwr. Er mwyn cael y cymhwyster hwn, rhaid pasio pob asesiad a marc pasio pob asesiad yw 70%. Wedi hyn, cewch Ddyfarniad C & G Lefel 3 mewn Addysg a Hyfforddiant.

Gofynion Mynediad

Er nad oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, dylech fod yn 19 neu’n hyn neu yn gallu darllen a dehongli tasgau ysgrifenedig, ysgrifennu atebion mewn fformat darllenadwy, dealladwy a threfnu gwybodaeth ysgrifenedig yn glir ac mewn modd cydlynus. Hefyd, bydd angen i chi ystyried pwnc i’w gyflwyno y mae ganddynt brofiad neu arbenigedd ynddo.

Gwybodaeth Ychwanegol

Wedi cwblhau’r cwrs hwn, gallech wneud cynnydd i’n dyfarniadau NVQ Asesydd a Gwiriwr, Lefel 3 mewn Hyfforddi a Mentora neu ystyried cwrs TAR.

Ble alla i astudio City & Guilds Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant Lefel 3?

EPAW0468AD
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 23 Ionawr 2023

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr