En

YMCA Gwobr mewn Cyfarwyddo Ymarfer Corff Grwp - Hyfforddiant Cylchol Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Ffitrwydd a Hamdden

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
22 Chwefror 2025

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Sadwrn
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Hyd

Hyd
3 wythnos

Yn gryno

Nod y cymhwyster hwn yw galluogi dysgwyr i gynllunio’n broffesiynol ac arwain sesiynau Hyfforddiant Cylchol Grwp sy’n ddiogel ac effeithiol o fewn amgylchedd ffitrwydd.

Bydd dysgwyr yn datblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau i ddod yn arweinydd ymarfer corff grwp, o fewn cyd-destun, gan fodloni gofynion y diwydiant sydd wedi'u nodi yn safon broffesiynol graidd ymarfer grwp CIMSPA.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...dysgwyr sydd eisoes yn gweithio yn y sector ffitrwydd ond sydd eisiau ennill sgiliau newydd

...y rhai sydd eisiau ychwanegu at eu gwybodaeth a’u sgiliau presennol i gwrdd â safon broffesiynol Hyfforddwr Ymarfer Grwp Craidd CIMSPA.

Cynnwys y cwrs

Bydd dysgwyr yn datblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau i ddod yn arweinydd ymarfer corff grwp mewn Hyfforddiant Cylchol. Byddant yn bodloni gofynion y diwydiant sydd wedi'u nodi yn safon broffesiynol hyfforddiant grwp craidd CIMSPA.

Ar gyfer Dyfarniad Lefel 2 YMCA mewn Arwain Ymarfer Corff Grwp: Hyfforddiant Cylchol, rhaid i ddysgwyr gyflawni 2 uned orfodol:

 • Egwyddorion cynllunio a chyflwyno sesiynau ymarfer corff grwp
 • Cynllunio a chyflwyno ymarfer cylchol grwp

Mae'r cwrs yn mynd i'r afael ag ystod o sgiliau a gwybodaeth sy'n benodol i hyfforddiant cylchol:

Gwybodaeth a dealltwriaeth:

 • Dulliau casglu gwybodaeth am y cyfranogwr
 • Egwyddorion gwirio cyfranogwyr cyn gwneud ymarfer corff gan gynnwys yr holiadur parodrwydd i wneud ymarfer corff (PAR-Q)
 • Sut i ddefnyddio gwybodaeth cyfranogwyr i helpu i gynllunio sesiynau hyfforddi cylchol grwp diogel ac effeithiol
 • Sut i ddefnyddio cerddoriaeth er mwyn gwella sesiynau hyfforddi cylchol grwp
 • Hanfodion triniaethau tylino chwaraeon

Sgiliau:

 • Gwirio ac asesu cyfranogwyr
 • Paratoi eich hun, yr offer a'r amgylchedd ar gyfer sesiynau hyfforddi cylchol grwp
 • Arwain sesiynau hyfforddi cylchol grwp
 • Gwerthuso eich perfformiad eich hun

Byddwch yn cael eich asesu drwy bortffolio o dystiolaeth ac arholiadau.

Yn dilyn cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus gallwch fynd ymlaen i

 • Gymhwyster Hyfforddiant Personol Lefel 3,
 • Seiclo Grwp Lefel 2
 • Ymarfer corff i gerddoriaeth Lefel 2
 • Ymarfer Corff a Gweithgaredd Corfforol ar gyfer Plant Lefel 2
 • Swydd yn y diwydiant ffitrwydd.

Gofynion Mynediad

Mae'r unedau gorfodol canlynol yn ofynnol cyn ymgymryd â’r cwrs:

 • Anatomi a ffisioleg ar gyfer hyfforddwyr ymarfer corff a ffitrwydd
 • Darparu profiad cwsmer cadarnhaol yn yr amgylchedd ymarfer corff
 • Rheoli ffordd o fyw ac ymwybyddiaeth iechyd

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’n rhaid i ddysgwyr fod yn 19 oed neu’n hŷn ac mae’n rhaid iddynt feddu ar brofiad o gymryd rhan mewn ymarfer corff trwy ymarfer personol oherwydd bydd cymryd rhan mewn sesiynau grŵp yn orfodol.

Ble alla i astudio YMCA Gwobr mewn Cyfarwyddo Ymarfer Corff Grwp - Hyfforddiant Cylchol Lefel 2?

UCAW0180AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 22 Chwefror 2025

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr