Ar-lein ac Ar y Campws

Cyrsiau Proffesiynol Rhan-amser

Mindful Education logo

Dysgu Cyfunol

Rydym yn cynnig cyrsiau dysgu cyfunol mewn partneriaeth â Mindful Education, gan gynnig opsiwn astudio hyblyg sy’n gyfuniad perffaith o ddysgu ar-lein a gwersi rheolaidd ar y campws.

Gweld ein cyrsiau

Mae ein hamrywiaeth o gyrsiau proffesiynol rhan-amser Ar-lein ac Ar y Campws yn cynnig y gorau o’r ddau fyd – byddwch yn treulio llai o amser yn y coleg nag y byddech yn ei wneud gyda chyrsiau traddodiadol a addysgir yn yr ystafell ddosbarth yn unig, a hefyd bydd modd ichi elwa ar yr holl fanteision sy’n perthyn i fod yn rhan o grŵp sy’n cyfarfod yn rheolaidd gyda thiwtor coleg. Golyga hyn y gallwch ddewis sut, pryd a ble y dymunwch astudio.

Ar-lein ac Ar y Campws – y gorau o’r ddau fyd

Ar-lein, byddwch yn astudio gwersi fideo o’r radd flaenaf. Byddant ar gael ar gais a gallwch eu gwylio ar eich ffôn, eich llechen neu eich cyfrifiadur, felly bydd modd ichi ddewis sut, pryd a ble y dymunwch astudio. Bydd yr holl wersi’n para oddeutu 45 munud, a bydd animeiddiadau a graffigau’n cyd-fynd â nhw er mwyn dod â’r cysyniadau’n fyw. Bydd cwestiynau ymarfer, deunyddiau gwersi lawrlwythadwy ac astudiaethau achos rhyngweithiol yn helpu i gyfoethogi mwy ar y profiad dysgu, a dylai’r dysgwyr ddisgwyl treulio rhwng 3 a 6 awr yr wythnos yn astudio’n annibynnol ar-lein (gan ddibynnu ar lefel yr astudiaeth).

Ar y campws, byddwch yn elwa ar ddosbarthiadau rheolaidd gyda thiwtor coleg – heb orfod ymrwymo i fynychu gwersi sawl noswaith bob wythnos. Bydd eich tiwtor yn adolygu’r hyn a ddysgwyd gennych yn ystod eich gwersi ar-lein a bydd wrth law i gynnig arweiniad ar gynnydd ac asesu. Bydd trafodaethau rheolaidd gyda’ch cyd-fyfyrwyr yn helpu i ategu pwyntiau allweddol yn ogystal â chynnig y cymorth a’r cymhelliant ychwanegol hwnnw a ddaw yn sgil bod yn rhan o grŵp.

play
share

Mae dysgu cyfunol yn golygu y gallaf gael cydbwysedd da rhwng gwaith-bywyd-teulu. Pe na bai modd imi astudio yn y ffordd hon, fuaswn i ddim yn gallu dilyn fy nghymwysterau.

Faye McPhillips
Myfyriwr Ar-lein ac Ar y Campws

Nodyn ynglŷn â’r Coronafeirws (COVID-19): Oherwydd natur ein cyrsiau Ar-lein ac Ar y Campws, lle caiff cysyniadau allweddol eu haddysgu ar-lein trwy gyfrwng darlithoedd fideo o’r radd flaenaf, mae modd i’r myfyrwyr barhau’n ddi-dor gyda’u hastudiaethau gyda rheolau cadw pellter cymdeithasol ar waith neu pe bai’n rhaid i’r coleg gau. Caiff gwersi rheolaidd ‘Ar y Campws’ eu disodli gan sesiynau ‘ystafelloedd dosbarth rhithwir’ dan arweiniad tiwtoriaid y coleg. Gellir addasu’r dull hyblyg hwn yn rhwydd i gyd-fynd â chanllawiau’r llywodraeth a pholisïau’r coleg.

Ein Cyrsiau Ar-lein ac Ar y Campws

AAT Tystysgrif mewn Cyfrifeg Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 12 Hydref 2021

Cyfunol Mae astudio'n gyfuniad o ddysgu yn yr ystafell ddosbarth a dysgu o bell.
Mindful Education
Gweld y cwrs