• https://www.coleggwent.ac.uk/greatness

For more information or to apply for any of our courses

01495 333564

NEBOSH Fire Safety and Risk Management Certificate

NEBOSH Fire Safety and Risk Management Certificate

Target Audience

Mae’r cymhwyster hwn wedi ei ddylunio ar gyfer rheolwyr a staff goruchwylio sy’n gyfrifol am sicrhau bod eu sefydliad yn cyflawni ei gyfrifoldeb o dan ddeddfwriaeth diogelwch tân, yn ogystal â’r rhai hynny sy’n awyddus i ddatblygu eu gwybodaeth a set sgiliau i gynnwys rheoli risg tân. Rhaid i fynychwyr fod wedi cwblhau’r arholiad NGC1 yn llwyddiannus o fewn y 5 mlynedd ddiwethaf i fod yn gymwys ar gyfer y cwrs hwn. Os nad yw’r NGC1 wedi ei gwblhau, cysylltwch â ni. This qualification is designed for managers and supervisory staff who are responsible for their organisation meeting its responsibilities under fire safety legislation, as well as those keen to develop their knowledge and skill set to include fire risk management. Delegates must have successfully completed the NGC1 exam within the last 5 years to be eligible for this course. If the NGC1 hasn’t been completed, please contact us..

Course Aims

Mae’r cymhwyster hwn yn gymhwyster poblogaidd sy’n rhoi gwybodaeth a sgiliau i fynychwyr allu cynnal asesiadau risg tân ac ymgorffori arfer da. Mae’n ymdrin â’r gofynion cyfreithiol o dan Orchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005, ystod o fesurau atal a diogelu rhag tân a sut i gynnal asesiadau risg tân yn y mwyafrif o weithleoedd risg isel. This qualification is a popular qualification providing delegates with the knowledge and skills to carry out fire risk assessments and embed good practice. It covers the legal requirements under the Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005 (RRO), a range of fire protective and preventative measures and how to undertake fire risk assessments in most, low risk workplaces

Course Objectives

Mae 1 hanner diwrnod o arholiadau ar gyfer FC1. Asesir FC2 gydag asesiad risg tân ymarferol 2 awr a gynhelir yn y gweithle. There is 1 half day exams for the FC1. FC2 is assessed with a 2-hour practical fire risk assessment carried out in the workplace.

Course Duration

Diploma NEBOSH neu Dystysgrif NEBOSH mewn Adeiladu NEBOSH Diploma or NEBOSH Construction Certificate

Where can I study NEBOSH Fire Safety and Risk Management Certificate?

CON/HSOC_NEBFire

Coleg Gwent Business (Short Course)

All courses may be subject to change. Coleg Gwent reserves the right to withdraw courses should they no longer be deemed viable to run.

Gall yr holl gyrsiau fod yn destun newid. Mae Coleg Gwent yn cadw'r hawl i dynnu cyrsiau yn os ystyrir nad yw bellach yn ddichonadwy i'w rhedeg.

Share this page

Open Events

Visit our campuses and speak to staff

Register online

Join Our Mailing List

Name
Email

Read our Privacy Notice here